Missale
Meum

9 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Chrześcijańskie powołanie nie uwalnia nas od walki z pokusami. W dzisiejszą niedzielę słyszymy podwójne ostrzeżenie przed marnowaniem łaski Bożej. Izraelici wyprowadzeni z Egiptu buntowali się przeciw Bogu i za karę tułali się czterdzieści lat po pustyni (lekcja). Jerozolima odrzuciła Mesjasza i za karę legła w gruzach (ewangelia). Zdarzenia te są ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. W dążeniu do Boga trapią nas pokusy, ale wspomaga łaska Boża. Z jej pomocą możemy pokonać wszystkie pokusy i wytrwać w wierności prawu Bożemu, które jest słuszne i słodkie (ant. na ofiarowanie).

Wspomnienie Św. Jakuba, Apostoła.

Św. Jakub, zwany «Starszym», był synem Zebedeusza i bratem św. Jana Ewangelisty. Razem z Piotrem i Janem był świadkiem Przemienienia Chrystusa i Jego konania w Ogrodzie Oliwnym. Uwięziony w Jerozolimie na rozkaz Heroda Agryppy, został ścięty około roku 43. Jako pierwszy z Apostołów przelał swoją krew za Chrystusa. Relikwie jego spoczywają w Kompostelli w Hiszpanii i od wieków są celem pielgrzymek.

Św. Krzysztofa, Męczennika
Św. Krzysztof poniósł śmierć męczeńską w Małej Azji około roku 250. Znaczenie jego imienia «nosiciel Chrystusa» stało się źródłem legendy o przeniesieniu przez rzekę Chrystusa. Jest patronem podróżnych.

Msza wspólna nr 11 In virtute

Introit

Ps 53:6-7
Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Odwróć zło ku moim przeciwnikom i według Twej obietnicy zniwecz ich, obrońco mój Panie.
Ps 53:3
Boże, zbaw mnie w imię Swoje, i mocą Swoją broń mej sprawy.
Chwała Ojcu…
Oto Bóg mi dopomaga, Pan podtrzymuje me życie. Odwróć zło ku moim przeciwnikom i według Twej obietnicy zniwecz ich, obrońco mój Panie.

Kolekta

Panie, niech uszy miłosierdzia Twego otworzą się na modlitwy błagających i abyś mógł spełnić ich pragnienia, daj im prosić o to, co się Tobie podoba.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Jakuba, Apostoła
Bądź, Panie, dla ludu Twego tym, który uświęca i strzeże, aby wsparty opieką Apostoła Twego Jakuba, podobał Ci się swym postępowaniem i służył Ci w spokoju ducha.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 10:6-13
Św. Paweł poucza nas, że dzieje Starego Testamentu są zapowiedzią i obrazem dziejów Kościoła. Dlatego warto je znać i rozważać.
Bracia: nie pożądajmy złego, jako oni pożądali. I obyście się nie stali bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jako napisane jest: Zasiadł lud, by jeść i pić, i powstawszy zaczęli się bawić. Ani też dopuszczajmy się rozpusty, jak niektórzy z nich rozpusty się dopuścili i legło ich dnia jednego dwadzieścia trzy tysiące. I abyśmy nie kusili Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od wężów. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zginęli z ręki niszczyciela.
A to wszystko działo się im jako figura rzeczy przyszłych i napisane jest ku przestrodze dla nas, którzy żyjemy w tych czasach ostatecznych. Przeto kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pokusa nie jęła się was inna, jeno ludzka, a wierny jest Bóg, który nie dopuści kusić was ponad wasze siły, ale razem z pokusą da też i wyjście, abyście ją przetrzymać mogli.

Graduał

Ps 8:2
O Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi.
℣. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Alleluja, alleluja.
Ps 58:2
Od nieprzyjaciół moich wyrwij mnie, mój Boże, zachowaj mię od powstających na mnie. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 19:41-47
Onego czasu: Gdy przybliżył się Jezus do Jeruzalem i ujrzał miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: «Gdybyś i ty poznało i właśnie w ten dzień twój to, co jest ku pokojowi twemu, a teraz zakryte jest przed oczyma twymi. Albowiem przyjdą na ciebie dni i otoczą cię nieprzyjaciele twoi wałem, i oblegną cię, i ścisną cię zewsząd, i na ziemię powalą ciebie i dzieci twe, które w tobie są, i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego».
I wszedłszy do świątyni, począł wyrzucać sprzedających w niej i kupujących, mówiąc im: «Napisane jest, że dom mój jest domem modlitwy, a wyście go uczynili jaskinią zbójców». I nauczał codziennie w świątyni.

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 18:9; 18:10; 18:11; 18:12
Przykazania Pańskie słuszne, radują serca; sądy Pańskie słodsze od miodu płynącego z plastrów, przeto Twój sługa zachowuje je.

Sekreta

Prosimy Cię Panie, dozwól nam godnie uczestniczyć w tym misterium, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego Odkupienia.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Jakuba, Apostoła
Prosimy Cię, Panie, niech błogosławione męczeństwo świętego Jakuba Apostoła zaleci Tobie dary Twego ludu; a skoro nie są one godne przyjęcia dla naszych zasług, niechaj się staną miłe Tobie dzięki Jego modlitwie.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Trójcy Przenajświętszej
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:

Antyfona na Komunię

J 6:57
Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we mnie mieszka, a ja w nim, mówi Pan.

Pokomunia

Panie, niech udział w Twoim Sakramencie, oczyści nas i zjednoczy.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Jakuba, Apostoła
Prosimy Cię, Panie, wspomagaj nas przez przyczynę Twojego Apostoła Jakuba, w którego uroczystość przyjęliśmy z radością Twój święty Sakrament.
Przez Pana…