Wigilia Wniebowzięcia N. M. P.

Największe święto Najświętszej Maryi Panny poprzedzamy dniem skupienia i modlitwy. Św. Euzebiusza, Wyznawcy Św. Euzebiusz, kapłan rzymski z IV wieku, ufundował na wzgórzu Eskwilińskim kościół, który nosi jego imię. Msza jak w dniu 15 stycznia Iustus ut palma, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Introitus

Ps 44:13; 44:15; 44:16
Książęta ludu szukają Twych względów. Za Nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Książęta ludu szukają Twych względów. Za Nią prowadzą do Króla dziewice, Jej druhny wiodą do Niego z radością i weselem.

Ps 44:13; 44:15; 44:16
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ ejus adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.
Ps 44:2
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri…
Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi Vírgines post eam: próximæ ejus adducéntur tibi in lætítia et exsultatióne.

Kolekta

Oratio

Boże, Tyś raczył obrać sobie na mieszkanie dziewicze łono Najświętszej Maryi; daj nam bezpiecznie pod Jej opieką brać radosny udział w Jej uroczystości:
Który żyjesz…

Deus, qui virginálem aulam beátæ Maríæ, in qua habitáres, elígere dignátus es: da, quǽsumus; ut, sua nos defensióne munitos, jucúndos fácias suæ interésse festivitáti:
Qui vivis…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie św. Euzebiusza
Boże, który co roku uweselasz nas uroczystością św. Euzebiusza, Twojego Wyznawcy, spraw, abyśmy zdążali do Ciebie za przykładem tego, którego urodziny dla nieba obchodzimy.
Przez Pana…

Pro S. Eusebio Confessore
Deus, qui nos beáti Eusébii Confessóris tui ánnua sollemnitáte lætíficas: concéde propítius; ut, cujus natalítia cólimus, étiam actiónes imitémur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Syr 24:23-31
Jako krzew winny wydałam wdzięczną woń, a kwiaty moje owocem czci i godności. Jam matką pięknej miłości i bojaźni, i rozeznania, i świętej nadziei. We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie, i napełnijcie się owocami moimi. Duch mój bowiem słodszy jest nad miód, a dziedzictwo moje nad plaster miodu. Pamięć moja na wieczne pokolenia. Którzy mnie pożywają, nadal mnie będą łaknąć, a którzy mnie piją, nadal będą mnie pragnąć. Kto mnie słucha, nie będzie zawstydzon a którzy przeze mnie działają nie zgrzeszą. Którzy mnie objaśniają, posiada żywot wieczny.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Eccli 24:23-31
Ego quasi vitis fructificávi suavitátem odóris: et flores mei fructus honóris et honestátis. Ego mater pulchræ dilectiónis, et timóris, et agnitiónis, et sanctæ spei. In me grátia omnis viæ et veritátis: in me omnis spes vitæ et virtútis. Transíte ad me, omnes, qui concupíscitis me, et a generatiónibus meis implémini. Spíritus enim meus super mel dulcis, et heréditas mea super mel et favum. Memória mea in generatiónes sæculórum. Qui edunt me, adhuc esúrient: et qui bibunt me, adhuc sítient. Qui audit me, non confundétur: et qui operántur in me, non peccábunt. Qui elúcidant me, vitam ætérnam habébunt.

Graduał

Graduale

Błogosławiona i godna czci jesteś, Panno Maryjo, któraś bez naruszenia dziewictwa stała się Matką Zbawiciela.
℣. Bogarodzico Dziewico, Ten, którego cały świat nie zdoła ogarnąć, zamknął się w Twoim łonie, stawszy się człowiekiem.

Benedícta et venerábilis es, Virgo María: quæ sine tactu pudóris invénta es Mater Salvatóris.
℣. Virgo, Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 11:27-28
Onego czasu: Gdy Jezus mówił do rzesz, pewna niewiasta z tłumu donośnym głosem rzekła do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, któreś ssał». A On rzekł: «Raczej ci są błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 11:27-28
In illo témpore: Loquénte Jesu ad turbas, extóllens vocem quædam múlier de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te portávit, et ubera, quæ suxísti. At ille dixit: Quinímmo beáti, qui áudiunt verbum Dei, et custódiunt illud.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, któraś nosiła Stwórcę wszechrzeczy. Porodziłaś Tego, który Cię stworzył, i na wieki zostałaś Dziewicą.

Beáta es, Virgo María, quæ ómnium portásti Creatórem: genuísti qui te fecit, et in ætérnum pérmanes Virgo.

Sekreta

Secreta

Panie, niech nasze dary poleca Twojej łaskawości modlitwa Bożej Rodzicielki, którą po to zabrałeś z tego świata, aby ufnie wstawiała się u Ciebie za nami grzesznymi.
Przez tegoż Pana…

Múnera nostra, Dómine, apud cleméntiam tuam Dei Genetrícis comméndet orátio: quam idcírco de præsénti sǽculo transtulísti; ut pro peccátis nostris apud te fiduciáliter intercédat.
Per eúndem…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie św. Euzebiusza
Wspominając Twoich Świętych składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Pro S. Eusebio Confessore
Laudis tibi, Dómine, hóstias immolámus in tuórum commemoratióne Sanctórum: quibus nos et præséntibus éxui malis confídimus et futúris.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

Beáta víscera Maríæ Vírginis, quæ portavérunt ætérni Patris Fílium.

Pokomunia

Postcommunio

Miłosierny Boże, udziel pomocy naszej ułomności, abyśmy powstali z naszych nieprawości za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy, której uroczystość uprzedzamy.
Przez tegoż Pana…

Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genetrícis festivitátem prævénimus; intercessiónis ejus auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus.
Per eúndem…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie św. Euzebiusza
Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, w którego święto przyjęliśmy te dary.
Przez Pana…

Pro S. Eusebio Confessore
Refécti cibo potúque cœlésti, Deus noster, te súpplices exorámus: ut, in cujus hæc commemoratióne percépimus, ejus muniámur et précibus.
Per Dominum…