Św. Bartłomieja, Apostoła

Św. Bartłomiej prawdopodobnie jest identyczny z Natanaelem, którego wprowadził do Chrystusa św. Filip. Z ust Pana Jezusa usłyszał pochwałę: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma zdrady». Według Tradycji głosił Ewangelię w Mezopotamii i poniósł męczeństwo przez odarcie ze skóry.

Introit

Introitus

Ps 138:17
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
Chwała Ojcu…
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Ps 138:17.
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortatus est principatus eórum.
Ps 138:1-2
Dómine, probásti me et cognovísti me: tu cognovisti sessiónem meam et resurrectionem meam.
Glória Patri…
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortatus est principatus eórum.

Kolekta

Oratio

Wszechmogący, wieczny Boże, który w dniu dzisiejszym napełniłeś nas pełną powagi i świętą radością z uroczystości Twojego świętego Apostoła Bartłomieja, daj Swojemu Kościołowi ukochać to, w co on wierzył, i głosić to, czego nauczał.
Przez Pana…

Omnípotens sempitérne Deus, qui hujus diei venerándam sanctámque lætítiam in beáti Apóstoli tui Bartholomæi festivitáte tribuísti: da Ecclésiæ tuæ, quǽsumus; et amáre quod crédidit, et prædicáre quod dócuit.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 12:27-31
Bracia: Wy jesteście ciałem Chrystusowym, jedni drugich członkami. I niektórych ustanowił Bóg w Kościele: najpierw Apostołów, potem Proroków, po trzecie Nauczycieli, innym dał moc i dary uzdrawiania, posługiwania, rządzenia, mówienia językami i tłumaczenia mów. Czy wszyscy są Apostołami? Czy wszyscy Prorokami? Czy wszyscy Nauczycielami? Czy wszyscy mają niezwykłą moc? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy Wszyscy tłumaczą? Ale wy ubiegajcie się o lepsze dary.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios
1 Cor 12:27-31
Fratres: Vos estis corpus Christi et membra de membro. Et quosdam quidem pósuit Deus in Ecclésia primum apóstolos, secúndo prophetas, tertio doctores, deinde virtútes, exinde grátias curationum, opitulatiónes, gubernatiónes, genera linguarum, interpretatiónes sermonum. Numquid omnes apóstoli? numquid omnes prophétæ? numquid omnes doctóres? numquid omnes virtútes? numquid omnes grátiam habent curationum? numquid omnes linguis loquúntur? numquid omnes interpretántur? Æmulámini autem charísmata melióra.

Graduał

Graduale

Ps 44:17; 44:18
Ustanowisz ich książętami po całej ziemi, głosić będą Twe imię, o Panie.
℣. Synowie Twoi zajmą miejsce twoich ojców: dlatego będą Cię sławić wszystkie ludy. Alleluja, alleluja.
℣. Ciebie, Panie, wychwala przesławny chór Apostołów. Alleluja.

Ps 44:17; 44:18
Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine.
℣. Pro patribus tuis nati sunt tibi fílii: proptérea pópuli confitebúntur tibi. Allelúja, allelúja.
℣. Te gloriósus Apostolórum chorus laudat, Dómine. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 6:12-19
Onego czasu: Odszedł Jezus na górę modlić się i spędził noc na modlitwie Bożej. A skoro nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał Apostołami: Szymona, którego też nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba Alfeuszowego i Szymona, którego zowią Zelotą, Judę Jakubowego i Judasza Iszkariotę, który był zdrajcą. A gdy z nimi zeszedł, stanął na równinie wraz z rzeszą swych uczniów i wielkim mnóstwem ludu z całej Judei i Jerozolimy, znad morza, Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby Go słuchali i byli uzdrowieni z niemocy swoich. Także i dręczeni przez duchy nieczyste uzdrawiani byli. A cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, albowiem wychodziła zeń moc, i uzdrawiała wszystkich.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 6:12-19
In illo témpore: Exiit Jesus in montem oráre, et erat pernóctans in oratióne Dei. Et cum dies factus esset, vocavit discípulos suos, et elégit duódecim ex ipsis - quos et Apóstolos nominávit -: Simónem, quem cognominávit Petrum, et Andream fratrem ejus, Jacóbum et Joánnem, Philíppum et Bartholomæum, Matthǽum et Thomam, Jacóbum Alphæi et Simónem, qui vocátur Zelótes, et Judam Jacóbi, et Judam Iscariótem, qui fuit próditor. Et descéndens cum illis, stetit in loco campéstri, et turba discipulórum ejus, et multitúdo copiósa plebis ab omni Judæa, et Jerúsalem, et marítima, et Tyri, et Sidónis, qui vénerant, ut audírent eum et sanaréntur a languóribus suis. Et, qui vexabántur a spirítibus immúndis, curabántur. Et omnis turba quærébat eum tángere: quia virtus de illo exíbat, et sanábat omnes.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 138:17
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Ps 138:17
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.

Sekreta

Secreta

Obchodząc uroczystość świętego Bartłomieja, Twojego Apostoła, prosimy Cię, Panie, udziel nam Swoich dobrodziejstw za przyczyną tego, ku czci którego składamy Tobie ofiarę chwały.
Przez Pana…

Beáti Apóstoli tui Bartholomæi sollémnia recenséntes, quǽsumus, Dómine: ut ejus auxílio tua benefícia capiámus, pro quo tibi laudis hóstias immolámus.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Apostołach
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne błagać Cię pokornie, Panie, Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów swoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła zleciłeś władzę pasterską.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

de Apostolis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre: Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor ætérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protectióne custódias. Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti præésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mt 19:28
Wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela, mówi Pan.

Matt 19:28
Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, judicántes duódecim tribus Israël, dicit Dóminus.

Pokomunia

Postcommunio

Prosimy Cię, Panie, niech przyjęty zadatek zbawienia wiecznego, za przyczyną św. Bartłomieja, Twojego Apostoła, stanie się nam pomocą w życiu doczesnym i wiecznym.
Przez Pana…

Sumptum, Dómine, pignus redemptiónis ætérnæ: sit nobis, quǽsumus; interveniénte beáto Bartholomæo Apóstolo tuo, vitæ præséntis auxílium páriter et futúræ.
Per Dominum…