N. M. P. Jasnogórskiej czyli Częstochowskiej

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórska z Syjonem, siedzibą arki Przymierza w Starym Testamencie.

Introit

Introitus

Ps 86:1-2
Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował: bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.
Ps 86:3
Głoszą o tobie rzeczy pełne chwały, o miasto Boże.
Chwała Ojcu…
Miłuje Pan to, co na górach świętych zbudował: bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.

Ps 86:1-2
Fundaménta eius in móntibus sanctis: díligit Dóminus portas Sion super ómnia tabernácula Jacob.
Ps 86:3
Gloriósa dicta sunt de te, cívitas Dei.
Glória Patri…
Fundaménta eius in móntibus sanctis: díligit Dóminus portas Sion super ómnia tabernácula Jacob.

Kolekta

Oratio

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych: spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem.
Przez Pana…

Omnipotens et misericors Deus, qui ad defensionem populi Polonici in beatissima Virgine Maria perpetuum auxilium mirabliliter constituisti, eiusque sacram Imaginem Claromontanam solemni fidelium veneratione insignem reddidisti: concede propitius; ut, tali præsidio muniti, certantes in vita, victoriam de hoste maligno consequi valeamus in morte.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Przysłów.
Prz 8:17-24; 8:32-35
Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, i ci, co rano dla mnie czuwają, znajdą mnie. Ze mną są bogactwa i chwała, zasoby wspaniałe i sprawiedliwość. Owoc mój bowiem lepszy jest od złota i drogich kamieni, a nasiona moje – nad srebro wyborne. Kroczę po drogach sprawiedliwości, pośrodku dróg słuszności, by wzbogacić miłujących mnie i napełnić ich skarby. Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich; słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich, i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana.

Léctio libri Sapiéntiæ.
Prov 8:17-24; 8:32-35
Ego díligentés mé díligó et quí máne vigilant ad mé invenient mé. Mécum sunt dívitiæ et glória opés superbæ et iústitiá. Melior est frúctus meus auró et pretiósó lapide et genimina mea argentó électó. In viís iústitiæ ambuló in medió sémitárum iúdicií ut dítem díligentés mé et thésaurós eórum repleam. Dóminus possédit me in inítio viárum suárum, ántequam quidquam fáceret a princípio. Ab ætérno ordináta sum et ex antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum erant abýssi, et ego jam concépta eram. Nunc ergo, fílii, audíte me: Beáti, qui custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte abjícere eam. Beátus homo, qui audit me et qui vígilat ad fores meas cotídie. et obsérvat ad postes óstii mei. Qui me invénerit, invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino.

Graduał

Graduale

Bramą niebios i gwiazdą morską jesteś, Panno Maryjo, Matko Króla przedwiecznego i nasza Królowo.
℣. Uczyń nas miłymi Synowi Swojemu, bo z Ciebie promieniuje wszelka moc, dostojeństwo i chwała. Alleluja, alleluja.
Łk 1:28
℣. Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja.

Porta cæli et stella maris es. Virgo Maria, Regis æterni Mater ac Regina nostra.
℣. Gratos nos redde Filio tuo: quia omnis virtus et decor et gloria ex te resplendet. Alleluia, alleluia.
Luc 1:28
℣. Ave, gratia plena: Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Alleluia.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 2:1-11
Onego czasu: odbywały się gody weselne w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusowa. Zaproszono też na gody Jezusa wraz z uczniami Jego. A gdy zabrakło wina, rzekła Matka Jezusa do Niego: «Wina nie mają». I rzekł Jej Jezus: «Zostaw to mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja». Mówi tedy Matka Jego do sług: «Uczyńcie cokolwiek wam powie». A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych dla obrzędowych obmyć żydowskich, z których każda mogła pomieścić dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. I rzekł do nich Jezus: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela». I zanieśli. A gdy gospodarz skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd by się wzięło (lecz słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli), przywołał gospodarz wesela oblubieńca i rzekł doń: «Każdy człowiek daje naprzód dobre wino, a kiedy się napiją, wtedy to, które jest gorsze, a ty zachowałeś dobre wino aż do tego czasu». Taki to początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i okazał chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann 2:1-11
In illo témpore: Núptiæ factæ sunt in Cana Galilǽæ: et erat Mater Jesu ibi. Vocátus est autem et Jesus, et discípuli ejus ad núptias. Et deficiénte vino, dicit Mater Jesu ad eum: Vinum non habent. Et dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est, mulier? nondum venit hora mea. Dicit Mater ejus minístris: Quodcúmque díxerit vobis, fácite. Erant autem ibi lapídeæ hýdriæ sex pósitæ secúndum purificatiónem Judæórum, capiéntes síngulæ metrétas binas vel ternas. Dicit eis Jesus: Implete hýdrias aqua. Et implevérunt eas usque ad summum. Et dicit eis Jesus: Hauríte nunc, et ferte architriclíno. Et tulérunt. Ut autem gustávit architriclínus aquam vinum fáctam, et non sciébat unde esset, minístri autem sciébant, qui háuserant aquam: vocat sponsum architriclínus, et dicit ei: Omnis homo primum bonum vinum ponit: et cum inebriáti fúerint, tunc id, quod detérius est. Tu autem servásti bonum vinum usque adhuc. Hoc fecit inítium signórum Jesus in Cana Galilǽæ: et manifestávit glóriam suam, et credidérunt in eum discípuli ejus.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 47:13-15
Zwiedzajcie Syjon. obchodźcie go wkoło, policzcie jego wieżyce. Przypatrzcie się jego basztom, przebiegajcie jego warownie, by opowiedzieć potomnym, że Bóg jest tak wielki.

Ps 47:13-15
Circumdate Sion, et complectimini eam, narrate in turribus eius: pronite corda vestra in virtute eius, et distribuite domos eius, ut enarretis in progenie altera: quoniam hic est Deus.

Sekreta

Secreta

Błagając o triumf religii chrześcijańskiej, składamy Ci, Panie, ofiary, aby zaś one były dla nas skuteczne, niechaj nas wesprze Dziewica Wspomożycielka, dzięki której odniesiono tak wielkie zwycięstwo.
Przez Pana…

Pro religiónis christiánæ triúmpho hóstias placatiónis tibi, Dómine, immolámus: quæ ut nobis profíciant, opem auxiliátrix Virgo præstet; per quam talis perfécta est victória.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 86:3; 86:2
Głoszą o tobie rzeczy pełne chwały, o miasto Boże; miłuje Pan bramy Syjonu więcej niż wszystkie namioty Jakuba.

Ps 86:3; 86:2
Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei: diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Iacob.

Pokomunia

Postcommunio

Wspomagaj, Panie, lud, który pokrzepiasz uczestnictwem w Ciele i Krwi Twojej, i przy pomocy Najświętszej Rodzicielki Twojej uwalniaj go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i strzeż w każdym dobrym poczynaniu:
Który żyjesz…

Adésto, Dómine, pópulis, qui participatióne Córporis et Sánguinis tui reficiúntur: ut, sanctíssima tua Genetríce auxiliánte, ab omni malo et perículo liberéntur, et in omni ópere bono custodiántur:
Qui vivis…