Missale
Meum

Św. Augustyna, Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła

Św. Augustyn urodził się w Tagaście (Afryka północna) w roku 354 jako syn poganina Patrycjusza i gorliwej chrześcijanki św. Moniki. Mimo troskliwego wychowania przez matkę, w młodości prowadził życie grzeszne, oddając się rozpuście i ulegając herezji manichejskiej. Jako nauczyciel wymowy udał się do Kartaginy, Rzymu i Mediolanu, a za nim podążała matka, nieustannie modląc się o jego nawrócenie. Nie mogąc znaleźć spokoju sumienia, Augustyn studiował rozmaite systemy filozoficzne, wreszcie w Mediolanie pod wpływem rozmów ze św. Ambrożym i lektury listów św. Pawła znalazł prawdę. Na Wielkanoc 387 roku przyjął chrzest. Wróciwszy do Afryki, przez cztery lata oddawał się studiom i modlitwie, po czym otrzymał święcenia kapłańskie. Wkrótce został biskupem Hippony. Wpływ jego nauki ogarniał cały Kościół zachodni. Jego mowy i pisma zalicza się do najświetniejszych dzieł chrześcijaństwa. Św. Augustyn zmarł w czasie oblężenia Hippony przez Wandalów 28 sierpnia 430 roku. Jest jednym z czterech Wielkich Doktorów Kościoła zachodniego.

Msza wspólna nr 20 In medio, z wyjątkiem kolekty i alleluja

Św. Hermesa, Męczennika
Św. Hermes został ścięty za wiarę w Rzymie z początkiem II wieku.

Msza wspólna nr 12 Laetabitur, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Syr 15:5
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.
Ps 91:2
Dobrze jest wysławiać Pana i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy.
Chwała Ojcu…
W pośrodku Kościoła Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości i rozumu i przyodział go szatą chwały.

Kolekta

Przychyl się ku prośbom naszym, wszechmogący Boże, a skoro pozwalasz nam ufać Twojej dobroci, za wstawiennictwem św. Augustyna, Twego Wyznawcy i Biskupa, daj nam doznać skutków właściwego Ci miłosierdzia.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Hermesa
Boże, któryś świętego Hermesa, Twego Męczennika, uzbroił cnotą stałości wśród cierpień, daj nam za jego przykładem, z miłości ku Tobie, gardzić dobrami świata i nie lękać się żadnych jego przeciwności.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
2 Tm 4:1-8
Najmilszy: Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście Jego i przez Jego Królestwo – głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom.
Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny. Bo ja już się gotuje do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. Toczyłem dobry bój, zawodu dokonałem, wiary dochowałem. Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy, w on dzień; a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście Jego.

Graduał

Ps 36:30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne.
℣. Prawo jego Boga mieszka w sercu jego, a kroki się jego nie chwieją. Alleluja, alleluja.
Ps 88:21
Znalazłem Dawida, mojego sługę; namaściłem go świętym olejem moim. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 5:13-19
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Wy jesteście solą ziemi. A jeśli sól zwietrzeje, czymże się solić będzie? Na nic się więcej nie przyda, jeno aby była precz wyrzucona i podeptana przez ludzi. Wy jesteście światłością świata. Nie może skryć się miasto na górze leżące. Ani też nie zapalają świecy i nie kładą jej pod korzec, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli dobre czyny wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon i Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki nie przeminą niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Zakonie, aż się wszystko wypełni. Kto by tedy przestąpił jedno z tych przykazań najmniejszych i tak by ludzi nauczał, będzie zwany najmniejszym w Królestwie Niebieskim. A kto by wypełniał i nauczał, ten będzie zwany wielkim w Królestwie Niebieskim».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 91:13
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.

Sekreta

Panie, niech nam nie zabraknie serdecznej modlitwy świętego N., Twego Biskupa i Doktora, która zaleci Tobie naszą ofiarę i wyjedna nam Twoje przebaczenie.
Przez Pana…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Hermesa
Składamy Ci, Panie, ofiarę uwielbienia, wspominając Twoich Świętych; spraw, prosimy, aby to, co im przyniosło chwałę, nam posłużyło do zbawienia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 12:42
Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postawił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność w odpowiednim czasie.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie, niech święty N., Twój Biskup i znamienity Doktor, wstawi się jako orędownik, aby ta ofiara Twoja dała nam zbawienie.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Hermesa
Napełnieni niebieskim błogosławieństwem błagamy Twoją, Panie, łaskawość, abyśmy za przyczyną św. Hermesa, Twego Męczennika, doznali zbawiennych skutków ofiary, którą z pokorą sprawujemy.
Przez Pana…