Missale
Meum

Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy

Józef Sarto urodził się w Riese koło Wenecji w 1835 roku jako drugie z dziesięciorga dzieci wiejskiego listonosza. Ukończywszy chlubnie studia teologiczne był kolejno wikarym, proboszczem ojcem duchownym seminarium, biskupem Mantui, wreszcie kardynałem i patriarchą Wenecji. W roku 1903 został wybrany papieżem. Jako pasterz całego Kościoła odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstej Komunii świętej i wczesnej Komunii dzieci. Zapoczątkował odrodzenie liturgii przez reformę kalendarza kościelnego, brewiarza i śpiewu. Odnowił studia biblijne i skodyfikował prawo kościelne. Energicznie zwalczał błędy modernizmu. Przez całe życie odznaczał się pokorą, łagodnością, miłosierdziem dla biednych i umiłowaniem ubóstwa. Zmarł 20 sierpnia 1914 roku.

Introit

Ps 88:20-22
Wyniosłem wybrańca z ludu, namaściłem go świętym olejem moim, by moja ręka zawsze z nim była, i ramię moje go umacniało.
Ps 88:2
Na wieki będę opiewał łaski Pana, ustami mymi będę zwiastował Twą wierność przez wszystkie pokolenia.
Chwała Ojcu…
Wyniosłem wybrańca z ludu, namaściłem go świętym olejem moim, by moja ręka zawsze z nim była, i ramię moje go umacniało.

Kolekta

Tekst kolekty nawiązuje do dewizy św. Piusa X: «Odnowić wszystko w Chrystusie».
Boże, który dla obrony wiary katolickiej i odnowienia wszystkiego w Chrystusie napełniłeś świętego Piusa, Papieża, niebieską mądrością i apostolską mocą, spraw łaskawie, abyśmy idąc za jego wskazaniami i przykładem osiągnęli wieczną nagrodę.
Przez tegoż Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
1 Tes 2:2-8
Bracia: Zaufawszy Bogu naszemu głosiliśmy wam Ewangelię z wielką troskliwością. A upominanie nasze nie wypływało z błędu, nieczystej pobudki albo podstępu, lecz jako byliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam zwierzona była Ewangelia, tak też i przepowiadamy, aby się nie ludziom podobać, ale Bogu, który bada serca nasze. Nigdy bowiem nie mówiliśmy słowami pochlebnymi, jako wiecie, aniśmy też powodowali się chciwością, jak tego świadkiem jest Bóg. Nie szukaliśmy również chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. I mogąc, jako apostołowie, być wam ciężarem, staliśmy się raczej maluczkimi pośród was, jako żywicielka tuląca dzieci swoje. Tak was umiłowaliśmy, że pragnęliśmy gorąco dać wam nie tylko Ewangelię Bożą, ale oddać nawet i życie nasze, bo staliście się dla nas najdroższymi. Wszak pamiętacie, bracia, pracę naszą i trud.

Graduał

Ps 39:10-11
Twą sprawiedliwość głosiłem w wielkim zgromadzeniu, oto nie powściągałem warg moich, Ty wiesz, o Panie.
℣. Sprawiedliwości Twojej w mym sercu nie skryłem; wyjawiłem Twą wierność i Twoją pomoc. Alleluja, alleluja.
Ps 22:5-6
Stół dla mnie zastawiasz, olejkiem mi głowę namaszczasz; mój kielich jest przeobfity. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 21:15-17
Onego czasu: Rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie więcej niż ci?» Rzecze mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję». Rzecze mu «Paś baranki moje». Rzecze mu powtórnie: «Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?» Mówi Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję». Rzecze mu: «Paś baranki moje». Rzecze mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci rzekł: Miłujesz mnie? i powiedział do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję». Rzecze mu: «Paś owce moje».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 33:12
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie: nauczę was Pańskiej bojaźni.

Sekreta

Przyjąwszy łaskawie nasze ofiary, daj nam, prosimy Cię, Panie, abyśmy za wstawiennictwem św. Piusa, Papieża, sprawowali te boskie misteria ze szczerą uległością, i wiernym sercem przyjmowali.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

J 6:56-57
Ciało moje prawdziwie jest pokarmem, a Krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we mnie mieszka, a ja w nim.

Pokomunia

Pokrzepieni mocą uczty niebieskiej prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy za wstawiennictwem świętego Piusa, Papieża, stali się mocni w wierze i zgodni byli w Twojej miłości.
Przez Pana…