Bł. Melchiora Grodzieckiego, Męczennika

Bł. Melchior urodził się w Cieszynie w roku 1588. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i jako kapłan tego zakonu pracował w Pradze i Koszycach. W Koszycach działali razem z nim Stefan Pongracz, jezuita z Węgier, oraz Marek Kriż, kanonik ze Strzygonia. Jerzy Rakoczy, zdobywszy Koszyce uwięził tych kapłanów i po torturach kazał zamordować 7 września 1619 roku. Msza wspólna nr 12 Laetabitur, z wyjątkiem Kolekty.

Introit

Introitus

Ps 63:11
Sprawiedliwy weseli się w Panu i do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią.
Ps 63:2
Słuchaj, Boże, głosu mojego, gdy się żalę; od strachu przed wrogiem zachowaj me życie.
Chwała Ojcu…
Sprawiedliwy weseli się w Panu i do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się

Ps 63:11.
Lætábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde.
Ps 63:2
Exáudi, Deus, oratiónem meam, cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam.
Glória Patri…
Lætábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde.

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, Panie, niech nas wspierają modlitwy błogosławionego Męczennika Twego Melchiora, abyśmy ciesząc się jego triumfem, naśladowali stałość w wierze.
Przez Pana…

Beati Martyris tui Melchioris, quǽsumus, Domine, precibus adiuvemur; ut, cuius gloriamur triumpho, fidei constantiam imitemur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
2 Tm 2:8-10; 3:10-12
Najmilszy: Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus z rodu Dawida powstał z martwych według Ewangelii mojej, dla której pracuję aż do więzów, niby złoczyńca. Ale słowo Boże nie jest związane. Przeto wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie z chwałą niebieską.
Lecz ty poznałeś z bliska moją naukę, postępowanie, zamiary, wiarę, wytrwałość, miłość, cierpliwość, prześladowania, uciski, jakie mię spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Lystrze. Jakie prześladowania zniosłem i jak ze wszystkich wybawił mię Pan. I wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie cierpieć będą.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Timotheum
2 Tim 2:8-10; 3:10-12.
Caríssime: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quæ est in Christo Jesu, cum glória coelésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíæ, Icónii et Lystris: quales persecutiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.

Graduał

Graduale

Ps 36:24
Sprawiedliwy chociażby upadł, nie pozostanie na ziemi, bo rękę jego Pan podtrzymuje.
Ps 36:26
Lituje się o każdym czasie i użycza: potomstwu jego będą błogosławić. Alleluja, alleluja.
J 8:12
Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności, lecz będzie miał światłość życia wiecznego. Alleluja.

Ps 36:24
Justus cum cecíderit, non collidétur: quia Dóminus suppónit manum suam.
Ps 36:26
Tota die miserétur, et cómmodat: et semen ejus in benedictióne erit. Allelúja, allelúja
Joann 8:12
Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris: sed habébit lumen vitæ ætérnæ. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 10:26-32
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Nic nie ma zakrytego, co by wyjawione być nie miało, ani też tajemnego, czego by wiedzieć nie miano. Co wam mówię w ciemności, opowiadajcie na świetle, a co usłyszycie na ucho, głoście na dachach. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle. Czyż za drobny pieniądz nie sprzedają dwóch wróbli? A żaden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca waszego. A nawet włosy wasze na głowie są wszystkie policzone. Nie lękajcie się tedy, lepsi jesteście wy niż wiele wróbli.
Każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum
Matt 10:26-32
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nihil est opértum, quod non revelábitur; et occúltum, quod non sciétur. Quod dico vobis in ténebris, dícite in lúmine: et quod in aure audítis, prædicáte super tecta. Et nolíte timére eos, qui occídunt corpus, ánimam autem non possunt occídere; sed pótius timéte eum, qui potest et ánimam et corpus pérdere in gehénnam. Nonne duo pásseres asse véneunt: et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro? Vestri autem capílli cápitis omnes numerári sunt. Nolíte ergo timére: multis passéribus melióres estis vos. Omnis ergo, qui confitébitur me coram homínibus, confitébor et ego eum coram Patre meo, qui in coelis est.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 20:4-5
Panie, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni; błagał Cię o życie, a Tyś go nim obdarzył, alleluja.

Ps 20:4-5
Posuísti, Dómine, in cápite ejus corónam de lápide pretióso: vitam pétiit a te, et tribuísti ei, allelúja.

Sekreta

Secreta

Panie, niech nasza ofiara znajdzie przyjęcie u Ciebie i niech posłuży nam ku zbawieniu przez modły tego, w którego uroczystość ją składamy.
Przez Pana…

Accépta sit in conspéctu tuo, Dómine, nostra devótio: et ejus nobis fiat supplicatióne salutáris, pro cujus sollemnitáte defértur.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

J 12:26
Kto by chciał mi służyć, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój.

Joann 12:26
Qui mihi mínistrat, me sequátur: et ubi sum ego, illic et miníster meus erit.

Pokomunia

Postcommunio

Pokrzepieni uczestnictwem w świętej uczcie, prosimy Cię, Panie, Boże nasz, abyśmy za przyczyną świętego N., Męczennika Twego, doznali skutków tajemnicy, którą ze czcią sprawujemy.
Przez Pana…

Refécti participatióne múneris sacri, quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, cujus exséquimur cultum, intercedénte beáto N. Mártyre tuo, sentiámus efféctum.
Per Dominum…