Św. Korneliusza, Papieża i Cypriana, Męczenników

Św. Korneliusz, rzymianin z pochodzenia, rządził Kościołem w latach 251 - 253. Bronił jedności Kościoła zwalczając schizmę Nowacjana. Zmarł na wygnaniu w Civitavecchia 16 września 253 roku. Św. Cyprian był adwokatem w Kartaginie. Po nawróceniu się na chrześcijaństwo został kapłanem, a później biskupem Kartaginy. Dzięki swojej wiedzy i świętości wywierał wielki wpływ na cały Kościół. Jego korespondencja z papieżem Korneliuszem stanowi świadectwo prymatu biskupa rzymskiego. Został ścięty za wiarę 14 września 258 roku, gdy w Rzymie odbywało się przeniesienie relikwii św. Korneliusza. Imiona obydwu Męczenników wymienia się w kanonie Mszy świętej. Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana, Męczenników. Św. Eufemia została umęczona w Chalcedonie. W bazylice zbudowanej na jej grobie odbył się sobór powszechny. Św. Łucja, Męczennica z Syrakuz, jest czczona osobnym świętem 13 grudnia. Bliższe okoliczności męczeństwa św. Geminiana nie są znane.

Introit

Introitus

Ps 78:11-12; 78:10
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, Panie: naszym sąsiadom odpłać siedmiokroć w ich zanadrze, pomścij krew Twoich Świętych, którą wylano.
Ps 78:1
Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny.
Chwała Ojcu…
Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, Panie: naszym sąsiadom odpłać siedmiokroć w ich zanadrze, pomścij krew Twoich Świętych, którą wylano.

Ps 78:11-12; 78:10
Intret in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est.
Ps 78:1
Deus, venérunt gentes in hereditátem tuam: polluérunt templum sanctum tuum: posuérunt Jerúsalem in pomórum custódiam.
Glória Patri…
Intret in conspéctu tuo, Dómine, gémitus compeditórum: redde vicínis nostris séptuplum in sinu eórum: víndica sánguinem Sanctórum tuórum, qui effúsus est.

Kolekta

Oratio

Prosimy Cię, Panie, niech obchód uroczystości świętych Męczenników Twoich i Biskupów Korneliusza i Cypriana zjedna nam opiekę, a dostojna ich modlitwa niech nas Tobie poleca.
Przez Pana…

Beatórum Mártyrum, paritérque Pontíficum Cornélii et Cypriáni nos quǽsumus Dómine festa tueántur: et eórum comméndet orátio veneránda.
Per Dominum…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana
Panie, udziel nam radości z wysłuchania naszych próśb, abyśmy czcząc dorocznym obchodem mękę świętych Twoich Męczenników Eufemii, Łucji i Geminiana, naśladowali również ich stałość w wierze.
Przez Pana…

Pro S. Euphemia
Præsta, Dómine, précibus nostris cum exsultatióne provéntum: ut sanctórum Mártyrum Euphémiæ, Lúciæ et Geminiáni, quorum diem passiónis ánnua devotióne recólimus, étiam fídei constántiam subsequámur.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Mądrości.
Mdr 3:1-8
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim zrozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich, jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Léctio libri Sapiéntiæ
Sap 3:1-8
Justorum ánimæ in manu Dei sunt, et non tanget illos torméntum mortis. Visi sunt oculis insipiéntium mori: et æstimála est afflíctio exitus illórum: et quod a nobis est iter, extermínium: illi autem sunt in pace. Et si coram homínibus torménta passi sunt, spes illórum immortalitáte plena est. In paucis vexáti, in multis bene disponéntur: quóniam Deus tentávit eos, et invenit illos dignos se. Tamquam aurum in fornáce probávit illos, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos, et in témpore erit respéctus illorum. Fulgébunt justi, et tamquam scintíllæ in arundinéto discúrrent. Judicábunt natiónes, et dominabúntur pópulis, et regnábit Dóminus illórum in perpétuum.

Graduał

Graduale

Wj 15:11
Chwalebny jest Bóg w Swoich Świętych, przedziwny w majestacie, dokonuje cudów.
Wj 15:6
℣. Prawica Twoja, Panie, wsławiła się mocą; prawica Twoja zgniotła nieprzyjaciół. Alleluja, alleluja.
Syr 44:14
Ciała Świętych pogrzebane spoczywają w pokoju, a sława ich żyje z pokolenia na pokolenia. Alleluja.

Exod 15:11
Gloriósus Deus in Sanctis suis: mirábilis in majestáte, fáciens prodígia.
Exod 15:6
℣. Déxtera tua, Dómine, glorificáta est in virtúte: déxtera manus tua confrégit inimícos. Allelúja, allelúja.
Eccl 44:14
Córpora Sanctórum in pace sepúlta sunt, et nómina eórum vivent in generatiónem et generatiónem. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 21:9-19
Wszystkie prześladowania, jakich doznają męczennicy, stanowią część długiej próby, którą Kościół przechodzi w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Próba ta została zapowiedziana i stanowi stałą część życia Kościoła.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Gdy posłyszycie o walkach i rozruchach, nie trwóżcie się; potrzeba, aby to nastąpiło pierwej, a nie zaraz koniec». Wtedy mówił im: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. I miejscami będą wielkie trzęsienia ziemi, zarazy i głód, będą strachy i znaki wielkie z nieba.
Ale przed tym wszystkim podniosą na was swe ręce i będą prześladować i wydawać do synagog i do więzienia, wodząc przed królów i namiestników dla imienia mego. A stanie się to wam na świadectwo.
Postanówcie tedy w sercach waszych nie obmyślać, jak odpowiadać macie. Albowiem ja dam wam wymowę i mądrość, której się nie będą mogli oprzeć ani sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. A wydawać was będą rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją niejednego z was. I będziecie u wszystkich w nienawiści dla imienia mego, a nawet włos z głowy waszej nie zginie. Przez cierpliwość waszą zyskacie dusze wasze».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 21:9-19
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Cum audieritis proelia et seditiónes, nolíte terréri: opórtet primum hæc fíeri, sed nondum statim finis. Tunc dicébat illis: Surget gens contra gentem, et regnum advérsus regnum. Et terræmótus magni erunt per loca, et pestiléntiæ, et fames, terrorésque de coelo, et signa magna erunt. Sed ante hæc ómnia injícient vobis manus suas, et persequéntur tradéntes in synagógas et custódias, trahéntes ad reges et praesides propter nomen meum: contínget autem vobis in testimónium. Pónite ergo in córdibus vestris non præmeditári, quemádmodum respondeátis. Ego enim dabo vobis os et sapiéntiam, cui non potérunt resístere et contradícere omnes adversárii vestri. Tradémini autem a paréntibus, et frátribus, et cognátis, et amícis, et morte affícient ex vobis: et éritis ódio ómnibus propter nomen meum: et capíllus de cápite vestro non períbit. In patiéntia vestra possidébitis ánimas vestras.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 67:36
Przedziwny jest Bóg w Swoich Świętych: Bóg Izraela, sam Swojemu ludowi daje potęgę i siłę: błogosławiony Bóg, alleluja.

Ps 67:36
Mirábilis Deus in Sanctis suis: Deus Israël, ipse dabit virtútem et fortitúdinem plebi suæ: benedíctus Deus, allelúja.
(sed post Septuagesimam dicitur)
Deus.

Sekreta

Secreta

Wysłuchaj, Panie, naszych próśb, które zanosimy czcząc pamięć Twoich Świętych, a skoro nie ufamy własnej sprawiedliwości, niech nas wspierają zasługi tych, którzy Tobie się podobali.
Przez Pana…

Adésto, Dómine, supplicatiónibus nostris, quas in Sanctórum tuórum commemoratióne deférimus: ut, qui nostræ justítiæ fidúciam non habémus, eórum, qui tibi placuérunt, méritis adjuvémur.
Per Dominum…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana
Panie, wejrzyj łaskawie na ofiary swojego ludu i napełnij go radością ze wstawiennictwa tych, których uroczystość pozwalasz mu obchodzić.
Przez Pana…

Pro S. Euphemia
Vota pópuli tui, quǽsumus, Dómine, propítius inténde: et, quorum nos tríbuis sollémnia celebráre, fac gaudére suffrágiis.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mdr 3:4-6
Choć w mniemaniu ludzi zostali ukarani, to Bóg ich doświadczył: jak złoto w piecu ich wypróbował, jak ofiarę całopalną ich przyjął.

Sap 3:4-6
Et si coram homínibus torménta passi sunt, Deus tentávit eos: tamquam aurum in fornáce probávit eos, et quasi holocáusta accépit eos.

Pokomunia

Postcommunio

Nasyceni zbawiennym Sakramentem prosimy Cię, Panie, aby wspierały nas modły tych, których uroczystość obchodzimy.
Przez Pana…

Quǽsumus, Dómine, salutáribus repléti mystériis: ut, quorum sollémnia celebrámus, eórum oratiónibus adjuvémur.
Per Dominum…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie śś. Eufemii, Łucji i Geminiana
Wysłuchaj, Panie, próśb naszych: niech zawsze doznajemy pomocy świętych Twoich Męczenników Eufemii, Łucji i Geminiana, których święto uroczyście obchodzimy.
Przez Pana…

Exáudi, Dómine, preces nostras: et sanctórum Mártyrum tuórum Euphémiæ, Lúciæ et Geminiáni, quorum festa sollémniter celebrámus, contínuis foveámur auxíliis.
Per Dominum…