Missale
Meum

17 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

Wszystkie przykazania wskazują, jak mamy wypełniać podstawowe prawo miłości Boga i bliźniego, które streszcza całą objawioną naukę moralną (ewangelia). Przykazanie miłości bliźniego jest podobne do «pierwszego i największego» przykazania miłości Boga, ponieważ ma ten sam motyw: dobroć Boga, który miłuje wszystkich. Św. Paweł wylicza w lekcji więzy nadprzyrodzone, które nas łączą: jeden Bóg, jedna wiara, jeden Chrzest, jedno oczekiwanie zbawienia. Węzły te są o wiele mocniejsze niż wszystko, co może nas dzielić.

Introit

Ps 118:137; 118:124
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są wyroki Twoje. Postąp ze sługą Twoim, wedle Twej litości.
Ps 118:1
Błogosławieni, wiodący życie bez skazy, którzy wedle Pańskiego prawa postępują.
Chwała Ojcu…
Sprawiedliwy jesteś, Panie, i słuszne są wyroki Twoje. Postąp ze sługą Twoim, wedle Twej litości.

Kolekta

Daj, Panie, ludowi Twemu unikać wpływu szatana, aby czystym sercem Ciebie szukał jedynie, Boga swojego.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.
Ef 4:1-6
List do Efezjan napisał św. Paweł z więzienia w Rzymie.
Bracia: Proszę was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego wezwani jesteście, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się, zachować jedność ducha, złączeni węzłem pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwania waszego. Jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich nas. Który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen.

Graduał

Ps 32:12; 32:6
Szczęśliwy naród, którego Bogiem jest Pan, ten lud, który Pan sobie na dziedzictwo wybrał.
℣. Słowem Pańskim niebiosa wzniesione i tchnieniem ust Jego wszystkich gwiazd zastępy. Alleluja, alleluja.
Ps 101:2
Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 22:34-46
Po rozstrzygnięciu zagadnienie moralnego Chrystus Pan stawia dogmatyczne. Żydzi uważali, że najwyższym tytułem chwały Mesjasza jest pochodzenie od Dawida. Pan Jezus zwraca uwagę, że Dawid nazywa Mesjasza swoim Panem, że ten «Pan» ma udział w rządach Bożych, a zatem przewyższa godnością wszystkich ludzi.
Onego czasu: Przystąpili do Jezusa faryzeusze. I zapytał Go jeden z nich, uczony w Prawie, kusząc Go: «Mistrzu, które jest największe przykazanie w Prawie?» Rzekł mu Jezus: «Będziesz miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twego i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne jest temu: Będziesz miłował bliźniego twego jako siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach całe Prawo zawisło i Prorocy». A gdy się zebrali faryzeusze, zapytał ich Jezus mówiąc: «Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem?» Mówią Mu: «Dawida». Rzekł im: «Jakoż tedy Dawid w duchu zowie Go Panem, mówiąc: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem nóg Twoich. Jeżeli więc Dawid nazywa Go Panem, jakże jest synem jego?» A nikt nie mógł Mu odpowiedzieć słowa, ani też nie śmiał Go od onego dnia więcej pytać.

Antyfona na Ofiarowanie

Dn 9:17; 9:18; 9:19
Modliłem się do Boga mego ja, Daniel, mówiąc: Wysłuchaj, Panie, modlitwy sługi Twego, rozjaśnij oblicze nad świątynią swoją i wejrzyj łaskawie na ten lud, nad którym wezwane jest Imię Twoje Boże.

Sekreta

Przed Majestat Twój, Panie, zanosimy pokornie błagania nasze, niechaj te święte tajemnice, które dzisiaj sprawujemy, uwolnią nas od grzechów przeszłych i przyszłych.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Trójcy Przenajświętszej
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:

Antyfona na Komunię

Ps 75:12-13
Czyńcie śluby i wypełniajcie Panu, Bogu waszemu. Wszyscy wokoło dary przynoście straszliwemu, który dumę książąt ukraca, straszliwemu dla wszystkich królów tej ziemi.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, aby przenajświętsza Tajemnica, którą ustanowiłeś dla utrwalenia odkupienia naszego, była zbawienna pomocą
Przez Pana…