Sobota Suchych Dni Wrześniowych

2021-09-25 | 2 klasy

Pierwsze lekcje dzisiejszej Mszy wspominają dwa święta obchodzone przez Żydów w jesieni: Święto Oczyszczenia oraz Święto Namiotów. Obchodząc te święta Izraelici spełniali obowiązek wynagrodzenia za grzechy i obowiązek wdzięczności. Jest to myśl przewodnia Suchych Dni jesiennych. W następnych lekcjach słyszymy zapewnienie, że Pan Bóg łaskawie przyjmie naszą pokutę, odpuści grzechy i obdarzy swoją łaską. Pora zbiorów przypomina, że my również mamy przynosić owoce świętości. Ewangeliczna przypowieść o niepłodnej fidze okazuje nam miłosierdzie Zbawiciela, który przez zasługi swojej ofiary wyprasza nam czas do poprawy. We Mszy konwentualnej oraz we Mszy ze święceniami odczytuje się wszystkie modlitwy i lekcje. Natomiast w innych Mszach po 1 graduale można odmówić Dominus vobiscum i drugą modlitwę bez Flectamus genua, po czym bezpośrednio czyta się 6 lekcję. Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy. Bł. Władysław urodził się w Gielniowie koło Opoczna w roku 1440. Jako student Akademii Krakowskiej przyjaźnił się ze św. Janem Kantym i bł. Szymonem z Lipnicy. Pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do Bernardynów i odbył nowicjat w Warszawie. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja i twórca religijnych pieśni ludowych. Przez piętnaście lat był prowincjałem swego zakonu, dwukrotnie pielgrzymował do Rzymu o żebranym chlebie. Po złożeniu urzędu osiadł w Warszawie i tam umarł 4 maja 1505 roku. Jest patronem Warszawy. Msza wspólna nr 22 Iustus ut palma, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Introit

Introitus

Ps 94:6-7
Pójdźcie, oddajmy cześć Bogu, padnijmy na twarz przed Panem, zegnijmy kolana przed Tym, który nas stworzył, albowiem On jest Panem, Bogiem naszym.
Ps 94:1
Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wysławiajmy Boga, naszego Zbawcę.
Chwała Ojcu…
Pójdźcie, oddajmy cześć Bogu, padnijmy na twarz przed Panem, zegnijmy kolana przed Tym, który nas stworzył, albowiem On jest Panem, Bogiem naszym.

Ps 94:6-7
Veníte, adorémus Deum et procidámus ante Dóminum, plorémus ante eum, qui fecit nos: quia ipse est Dóminus, Deus noster.
Ps 94:1
Veníte, exsultémus Dómino: jubilémus Deo, salutári nostro.
Glória Patri…
Veníte, adorémus Deum et procidámus ante Dóminum, plorémus ante eum, qui fecit nos: quia ipse est Dóminus, Deus noster.

Kolekta

Oratio

Wszechmogący, wieczny Boże, który zbawienną wstrzemięźliwością leczysz ciała i dusze, prosimy kornie Twój majestat: daj się przebłagać pobożnymi modłami poszczących i udziel nam pomocy teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Omnípotens sempitérne Deus, qui per continéntiam salutárem corpóribus medéris et méntibus: majestátem tuam súpplices exorámus; ut, pia jejunántium deprecatióne placátus, et præséntia nobis subsídia tríbuas et futúra.
Per Dominum…

Lekcja

LectioL1

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Kpł 23:26-32
W Święto Oczyszczenia odbywała się jedna z najuroczystszych ofiar Starego Przymierza. Arcykapłan wchodził z krwią zwierząt ofiarnych do miejsca Najświętszego. Była to zapowiedź ofiary Chrystusa (porównaj 6 lekcję).
W one dni: Przemówił Pan do Mojżesza i rzekł mu: «Dziesiąty dzień tego miesiąca siódmego jest dniem Oczyszczenia; będziecie mieli zwołanie święte, umartwicie postem dusze wasze i złożycie ofiary całopalne Panu. Tego dnia nie będziecie wykonywali żadnej pracy, bo jest to dzień oczyszczenia, abyście się oczyścili przed Panem, Bogiem waszym. Każda osoba, która nie umartwi się tego dnia, będzie wykreślona ze swojego narodu i każda osoba, która by wykonała jakąkolwiek pracę tego dnia, zatracę ją wpośród jej narodu. Żadnej pracy nie wykonacie. Jest to prawo wieczne dla potomnych waszych we wszystkich miejscach waszego zamieszkania. Będzie to dla was szabat, odpoczynek zupełny i umartwicie (postem) dusze wasze; dziewiątego dnia tego miesiąca wieczorem, od wieczoru do wieczoru zachowacie odpoczynek wasz» – mówi Pan wszechmogący.
Bogu dzięki.

Léctio libri Levítici.
Levit 23:26-32
In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Móysen, dicens: Décimo die mensis hujus séptimi, dies expiatiónum erit celebérrimus, et vocábitur sanctus: affligetísque ánimas vestras in eo, et offerétis holocáustum Dómino. Omne opus servíle non faciétis in témpore diéi hujus: quia dies propitiatiónis est, ut propitiétur vobis Dóminus, Deus vester. Omnis ánima, quæ afflicta non fúerit die hac, períbit de pópulis suis: et quæ óperis quídpiam fécerit, delébo eam de pópulo suo. Nihil ergo óperis faciétis in eo: legítimum sempitérnum erit vobis in cunctis generatiónibus et habitatiónibus vestris. Sábbatum requietiónis est, et affligétis ánimas vestras die nono mensis: a véspera usque ad vésperam celebrábitis sábbata vestra: dicit Dóminus omnípotens.
Deo gratias.

Graduał

GradualeL1

Ps 78:9; 78:10
O Panie, przebacz nam grzechy, aby nie drwili z nas poganie: «Gdzie jest ich Bóg?»
℣. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawicielu, i dla chwały imienia Twego wybaw nas, Panie.

Ps 78:9; 78:10
Propítius esto, Dómine, peccátis nostris: ne quando dicant gentes: Ubi est Deus eórum?
℣. Adjuva nos, Deus, salutáris noster: et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos.

Kolekta

OratioL1

Daj nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy przez posty zostali nasyceni Twoją łaską, a przez wstrzemięźliwość stali się mocniejsi od wszystkich wrogów.
Przez Pana…

Da nobis, quǽsumus, omnípotens Deus: ut, jejunándo, tua grátia satiémur; et, abstinéndo, cunctis efficiámur hóstibus fortióres.
Per Dominum…

Lekcja

LectioL2

Czytanie z Księgi Kapłańskiej.
Kpł 23:39-43
Święto Namiotów trwało osiem dni. W tym czasie Żydzi mieszkali w szałasach na pamiątkę wędrówki przez pustynię i dziękowali za opiekę Bożą nad narodem wybranym.
W one dni: Przemówił Pan do Mojżesza i rzekł mu: «Piętnastego dnia, miesiąca siódmego, gdy zbierzecie zboża z ziemi, będziecie obchodzić święto ku czci Pana dem dni; dnia pierwszego będzie uroczysty odpoczynek i dnia ósmego będzie uroczysty odpoczynek. Pierwsze dnia weźmiecie jabłek rajskich, liści palmowych, gałązek z drzew gęstych, tudzież z wierzb nad rzeką i będziecie się cieszyć w ciągu siedmiu dni przed Panem, Bogiem waszym. Będziecie obchodzić to święto ku czci Pana przez siedem dni każdego roku. Jest to prawo wieczne dla potomków waszych: w miesiącu siódmym będziecie je obchodzić. Przez siedem dni będziecie przebywać pod szałasami; wszyscy obcy w Izraelu będą mieszkali pod szałasami; dlatego, aby wasi potomkowie wiedzieli, iż sprawiłem, że synowie Izraelowi mieszkali pod szałasami, gdym ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Jam jest Pan Bóg wasz».
Bogu dzięki.

Léctio libri Levítici.
Levit 23:39-43
In diébus illis: Locútus est Dóminus ad Móysen, dicens: A quintodécimo die mensis séptimi, quando congregavéritis omnes fructus terræ vestræ, celebrábitis ferias Dómini septem diébus: die primo et die octávo erit sábbatum, id est réquies. Sumetísque vobis die primo fructus arbóris pulchérrimæ, spatulásque palmárum, et ramos ligni densárum fróndium, et sálices de torrénte, et lætabímini coram Dómino, Deo vestro. Celebrabitísque sollemnitátem ejus septem diébus per annum: legítimum sempitérnum erit in generatiónibus vestris. Mense séptimo festa celebrábitis, et habitábitis in umbráculis septem diébus. Omnis, qui de génere est Israël, manébit in tabernáculis: ut discant pósteri vestri, quod in tabernáculis habitáre fécerim fílios Israël, cum edúcerem eos de terra Ægýpti. Ego Dóminus, Deus vester.
Deo gratias.

Graduał

GradualeL2

Ps 83:10; 83:9
Spojrzyj, obrońco nasz, Boże, i wejrzyj na sługi Swoje.
℣. Panie, Boże Zastępów, wysłuchaj modlitwy sług Twoich.

Ps 83:10; 83:9
Protéctor noster, áspice, Deus, et réspice super servos tuos.
℣. Dómine, Deus virtútum, exáudi preces servórum tuórum.

Kolekta

OratioL2

Prosimy Cię, Panie, roztocz opiekę nad Twoją rodziną, abyśmy z Twej szczodrobliwości osiągnęli środki wiecznego zbawienia, których szukamy z Twojego natchnienia.
Przez Pana…

Tuére, quǽsumus, Dómine, fámiliam tuam: ut salútis ætérnæ remédia, quæ te inspiránte requírimus, te largiénte consequámur.
Per Dominum…

Lekcja

LectioL3

Czytanie z Księgi Proroka Micheasza.
Mi 7:14; 7:16; 7:18-20
Panie, Boże nasz, paś swój lud laską swoją, trzodę swego dziedzictwa, tych, co mieszkają samotnie w lesie, jak za dawnych dni.
Ujrzą narody i okryją się wstydem wbrew całej ich potędze. Jakiż bóg jest podobny do Ciebie, który usuwasz nieprawość i przebaczasz grzechy reszcie Twojego dziedzictwa?
Nie upiera się On w gniewie, bo lubi okazywać łaskę. Jeszcze raz zmiłuje się nad nami, podepcze nasze nieprawości, a wszystkie grzechy nasze rzuci do morza.
Ty zachowasz wierność dla Jakuba, i łaskę dla Abrahama, tak jak przysiągłeś ojcom naszym za dni starodawnych, Panie Boże nasz.
Bogu dzięki.

Léctio Michææ Prophétæ.
Mich 7:14; 7:16; 7:18-20
Dómine, Deus noster, pasce pópulum tuum in virga tua, gregem hereditátis tuæ, habitántes solos in saltu, juxta dies antiquos. Vidébunt gentes, et confundéntur super omni fortitúdine sua. Quis Deus símilis tui, qui aufers iniquitátem, et transis peccátum reliquiárum hereditátis tuæ ? Non immíttet ultra furórem suum, quóniam volens misericórdiam est. Revertétur, et miserébitur nostri: depónet iniquitátes nostras, et projíciet in profúndum maris ómnia peccáta nostra. Dabis veritátem Jacob, misericórdiam Abraham: quæ jurásti pátribus nostris a diébus antiquis: Dómine, Deus noster.
Deo gratias.

Graduał

GradualeL3

Ps 89:13; 89:1
Zwróć się ku nam, Panie, na chwilę i daj się ubłagać sługom Swoim.
℣. Panie, Tyś był ucieczką naszą z pokolenia na pokolenie.

Ps 89:13; 89:1
Convértere, Dómine, aliquántulum, et deprecáre super servos tuos.
℣. Dómine, refúgium factus es nobis, a generatióne et progénie.

Kolekta

OratioL3

Prosimy Cię, Panie, daj nam tak się wstrzymywać od pokarmów mięsnych, abyśmy również powstrzymywali się od namiętności, które nas kuszą.
Przez Pana…

Præsta, quǽsumus, Dómine, sic nos ab épulis abstinére carnálibus: ut a vítiis irruéntibus páriter jejunémus.
Per Dominum…

Lekcja

LectioL4

Czytanie z Księgi Proroka Zachariasza.
Zch 8:14-19
W one dni: Przemówiło słowo Pańskie do mnie: To mówi Pan Zastępów: «Jak umyśliłem, aby was utrapić, gdy mię do gniewu pobudzili ojcowie wasi, mówi Pan, a nie zmiłowałem się, tak rozmyśliwszy się postanowiłem w te dni dobrze uczynić domowi Judy i Jeruzalem. Nie bójcie się! Te więc są rzeczy, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdą i sądem Pokoju sądźcie w bramach waszych. A nikt przeciw przyjacielowi swemu niech nie myśli złego w sercu swoim przysięgi kłamliwej nie miłujcie; bo to wszystko jest, czego nienawidzę, mówi Pan». – I stało się słowo Pana Zastępów do mnie mówiąc: «To mówi Pan Zastępów: Post
czwartego i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judy w wesele i radość, i znamienite uroczyste święta; tylko prawdę i pokój miłujcie!» – mówi Pan Zastępów.
Bogu dzięki.

Léctio Zacharíæ Prophétæ.
Zach 8:14-19
In diébus illis: Factum est verbum Dómini ad me, dicens: Hæc dicit Dóminus exercítuum: Sicut cogitávi, ut afflígerem vos, cum ad iracúndiam provocássent patres vestri me, dicit Dóminus, et non sum misértus: sic convérsus cogitávi in diébus istis, ut benefáciam domui Juda et Jerúsalem: nolíte timére. Hæc sunt ergo verba, quæ faciétis: Loquímini veritátem, unusquísque cum próximo suo: veritátem et judícium pacis judicáte in portis vestris. Et unusquísque malum contra amícum suum ne cogitétis in córdibus vestris: et juraméntum mendax ne diligátis: ómnia enim hæc sunt, quæ odi, dicit Dóminus. Et factum est verbum Dómini exercítuum ad me, dicens: Hæc dicit Dóminus exercítuum: Jejúnium quarti et jejúnium quinti et jejúnium séptimi et jejúnium décimi erit dómui Juda in gáudium et lætítiam et in sollemnitátes præcláras: veritátem tantum et pacem dilígite: dicit Dóminus exercítuum.
Deo gratias.

Graduał

GradualeL4

Ps 140:2
Niech się wzbija ku Tobie modlitwa ma, Panie, niby kadzidło.
℣. Wznoszenie rąk moich jak ofiara wieczorna.

Ps 140:2
Dirigátur orátio mea sicut incénsum in conspéctu tuo, Dómine.
℣. Elevátio mánuum meárum sacrifícium vespertínum.

Kolekta

OratioL4

Panie, Ty nam pozwalasz ofiarować Ci uroczysty post; prosimy Cię, wzmocnij nas udzielając przebaczenia.
Przez Pana…

Ut nobis, Dómine, tríbuis sollémne tibi deférre jejúnium: sic nobis, quǽsumus, indulgéntiæ præsta subsídium.
Per Dominum…

Lekcja

LectioL5

Czytanie z Księgi Proroka Daniela.
Dn 3:49-51
Poważną przeszkodą do zbawienia są nasze namiętności, które wykorzystuje szatan i świat. Jak Anioł łagodził płomienie ognia, tak Chrystus uśmierzy nasze namiętności i wybawi nas od zła.
W one dni Anioł Pański zstąpił z Azariaszem i z towarzyszami jego w piec i wyrzucił płomień ognia z pieca, i uczynił wśród pieca jakby wiatr rosisty przewiewający, a płomień rozchodził się nad piecem na czterdzieści dziewięć łokci, i wypadł, i popalił tych Chaldejczyków, których znalazł koło pieca, sługi królewskie, którzy podniecali ogień. (Azariasza i jego towarzyszy) nie dotknął się wcale ogień, ani ich nie zasmucił, ani żadnej przykrości nie uczynił. Wtedy ci trzej jakby jednymi usty chwalili i wysławiali, i błogosławili Boga w piecu mówiąc:

Hymn.
Dn 3:52-59
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.
I błogosławione prześwietne imię Twoje, które jest święte: i chwalebne, i sławne na wieki.
Błogosławiony jesteś w świętym przybytku chwały Twojej: i chwalebny, i sławny na wieki
Błogosławiony jesteś na świętym tronie Królestwa Twego: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś dla Boskiej władzy i rządów Twoich: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś, który siedzisz na Cherubach, a wzrokiem zgłębiasz przepaści: i chwalebny, i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś, który się unosisz na skrzydłach wichru i chodzisz po falach morskich: i chwalebny, i sławny na wieki.
Niech Cię błogosławią wszyscy Aniołowie i Święci Twoi: i niech Cię chwalą i sławią na wieki.
Niech Cię błogosławią niebiosa, ziemia, morze, i wszystko, co się w nich znajduje: i niech Cię chwalą, i błogosławią na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków, amen: i chwalebnemu, i sławnemu na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, Boże ojców naszych: i chwalebny, i sławny na wieki.

Léctio Daniélis Prophétæ.
Dan 3:49-51
In diébus illis: Angelus Dómini descéndit cum Azaría et sóciis ejus in fornácem: et excússit flammam ignis de fornáce, et fecit médium fornácis quasi ventum roris flantem. Flamma autem effundebátur super fornácem cúbitis quadragínta novem: et erúpit, et incéndit, quos répperit juxta fornácem de Chaldǽis, minístros regis, qui eam incendébant. Et non tétigit eos omníno ignis, neque contristávit, nec quidquam moléstiæ íntulit. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudábant, e glorificábant, et benedicébant Deum in fornáce, dicéntes:

Hymnus
Dan 3:52-59
Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Et benedíctum nomen glóriæ tuæ, quod est sanctum. Et laudábile et gloriósum in sǽcula.
Benedíctus es in templo sancto glóriæ tuæ. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es super thronum sanctum regni tui. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es super sceptrum divinitátis tuæ. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es, qui sedes super Chérubim, íntuens abýssos. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es, qui ámbulas super pennas ventórum et super undas maris. Et laudábilis
et gloriósus in sǽcula.
Benedícant te omnes Angeli et Sancti tui. Et laudent te et gloríficent in sǽcula.
Benedícant te coeli, terra, mare, et ómnia quæ in eis sunt. Et laudent te et gloríficent in sǽcula.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Et laudábili et glorióso in sǽcula.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in sǽcula sæculórum. Amen. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula.

Kolekta

OratioL5

Boże, któryś złagodził płomień ognia dla trzech młodzieńców, spraw łaskawie, aby nas, sług Twoich, nie pożarł płomień namiętności.
Przez Pana…

Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium: concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy
Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Władysław przyświecał wszystkim jako wzór doskonałości zakonnej; daj łaskawie, abyśmy za jego przykładem ciągle czynili postępy w cnotach.
Przez Pana…

Commemoratio B. Ladislai Confessoris
Deus, qui beatum Ladislaum religiosa perfectione voluisti omnibus prælucere: concede propitius; ut eius exemplo in virtutibus iugiter proficiamus.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków.
Hbr 9:2-12
Chrystus, Arcykapłan Nowego Testamentu, wszedł z własną krwią do przybytku niebieskiego, rozpoczynając w ten sposób nasz powrót do Boga. Jest to wspaniałe wypełnienie typu biblijnego Starego Testamentu.
Bracia: Był zrobiony pierwszy przybytek, w którym były świeczniki i stół, i chleby pokładne; to się nazywało miejscem świętym. A za drugą zasłoną znajdował się przybytek inny, zwany Święte świętych, mający złotą kadzielnicę i arkę przymierza zewsząd powleczoną złotem. Była w niej urna zawierająca mannę i laska Aaronową, która była rozkwitła, a także tablice przymierza. A nad nią znajdowali się Cherubiny chwały, którzy ocieniali ubłagalnię, o czym teraz nie ma potrzeby mówić szczegółowo.
A gdy to tak urządzone było, do pierwszego przybytku wchodzili zawsze kapłani sprawujący służbę Bożą. Do drugiego zaś jedynie arcykapłan, raz w roku, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za swoje i ludu przewinienia. Przez to bowiem zaznaczał Duch Święty, że dopóki stoi przybytek
pierwszy, droga świętych nie została jeszcze otwarta.
A było to podobieństwo do czasu obecnego, wyrażające, że dary i ofiary, które się składa, nie mogą uczynić doskonałym w sumieniu tego, kto służbę Bożą pełni, ale że są to tylko przepisy cielesne dotyczące pokarmów, napojów i różnych obmyć, ustanowione do czasu odmiany.
Ale Chrystus, stawszy się Najwyższym Kapłanem dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, a nie ręką uczyniony, to jest nie z tego świata przybytek, i nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz do miejsca świętego, dokonawszy wiecznego Odkupienia.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Hebræos.
Hebr 9:2-12
Fratres: Tabernáculum factum est primum, in quo erant candelábra, et mensa, et proposítio panum, quæ dícitur Sancta. Post velaméntum autem secúndum, tabernáculum, quod dícitur Sancta sanctórum: áureum habens thuríbulum, et arcam testaménti circumtéctam ex omni parte auro, in qua urna áuea habens manna, et virga Aaron, quæ frondúerat, et tábulæ testaménti, supérque eam erant Chérubim glóriæ obumbrántia propitiatórium: de quibus non est modo dicéndum per síngula. His vero ita compósitis; in prióri quidem tabernáculo semper introíbant sacerdótes, sacrificiórum offícia consummántes: in secúndo autem semel in anno solus póntifex, non sine sánguine, quem offert pro sua et pópuli ignorántia: hoc significánte Spíritu Sancto, nondum propalátam esse sanctórum viam, adhuc prióre tabernaculo habénte statum. Quæ parábola est témporis instántis: juxta quam múnera et hóstiæ offerúntur, quæ non possunt juxta consciéntiam perféctum fácere serviéntem, solummodo in cibis, et in pótibus, et váriis baptismátibus, et justítiis carnis usque ad tempus correctiónis impósitis. Christus autem assístens póntifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius tabernáculum non manufáctum, id est, non hujus creatiónis; neque per sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per próprium sánguinem introívit semel in Sancta, ætérna redemptióne invénta.

Graduał

Graduale

Ps 116:1-2
Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
℣. Bo miłosierdzie Jego nad nami utwierdzone, a wierność Pańska trwa na wieki.

Ps 116:1-2
Laudáte Dóminum, omnes gentes: et collaudáte eum, omnes pópuli.
℣. Quóniam confirmáta est super nos misericórdia ejus: et véritas Dómini manet in ætérnum.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 13:6-17
Onego czasu: Mówił Jezus do rzesz tę przypowieść: «Człowiek pewien miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej i przyszedł szukać na nim owocu, ale nie znalazł. I rzekł do uprawiającego winnicę: Oto przez trzy lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je więc; po cóż jeszcze ziemię zajmuje?» A on odpowiadając rzekł mu: «Panie, zostaw je i na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, czy też nie wydałoby owocu, a jeśli nie, wytniesz je później».
Nauczał też w szabat w synagodze ich. A oto niewiasta, która od osiemnastu lat cierpiała, była pochylona tak, że nie mogła żadną miarą spojrzeć w górę. Gdy ją tedy ujrzał Jezus, przywołał ją do siebie i rzekł jej: «Niewiasto, uwolniona jesteś od niemocy swojej». I włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga.
W odpowiedzi jednak przełożony synagogi, oburzony, że Jezus uzdrawiał w szabat, mówił do rzeszy: «Jest sześć dni, w które należy pracować, w te dni więc przychodźcie po uleczenie, a nie w dzień szabatu». A Pan odpowiadając mu rzekł: «Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje wołu swego albo osła od żłobu i nie prowadzi, aby go napoić w dzień szabatu? A czyż tej córki Abrahamowej, którą związał szatan od osiemnastu lat, nie należało od więzi tej uwolnić w dzień szabatu?» I gdy to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy Jego, a cały lud radował się ze wszystkiego, co chwalebnie działo się przezeń.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam.
Luc 13:6-17
In illo témpore: Dicébat Jesus turbis hanc similitúdinem: Arbórem fici habébat quidam plantátam in vínea sua, et venit quærens fructum in illa, et non invénit. Dixit autem ad cultórem víneæ: Ecce, anni tres sunt, ex quo vénio quærens fructum in ficúlnea hac, et non invénio: succíde ergo illam: ut quid étiam terram óccupat? At ille respóndens, dicit illi: Dómine, dimítte illam et hoc anno, usque dum fódiam circa illam et mittam stércora: et si quidem fécerit fructum: sin autem, in futúrum succídes eam. Erat autem docens in synagóga eórum sábbatis. Et ecce múlier, quæ habébat spíritum infirmitátis annis decem et octo: et erat inclináta, nec omníno póterat sursum respícere. Quam cum vidéret Jesus, vocávit eam ad se, et ait illi: Múlier, dimíssa es ab infirmitáte tua. Et impósuit illi manus, et conféstim erécta est, et glorificábat Deum. Respóndens autem archisynagógus, indígnans quia sábbato curásset Jesus, dicébat turbæ: Sex dies sunt, in quibus opórtet operári: in his ergo veníte, et curámini, et non in die sábbati. Respóndens autem ad illum Dóminus, dixit: Hypócritæ, unusquísque vestrum sábbato non solvit bovem suum aut ásinum a præsépio, et ducit adaquáre? Hanc autem fíliam Abrahæ, quam alligávit sátanas, ecce decem et octo annis, non opórtuit solvi a vínculo isto die sábbati? Et cum hæc díceret, erubescébant omnes adversárii ejus: et omnis pópulus gaudébat in univérsis, quæ glorióse fiébant ab eo.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 87:2-3
Panie Boże, Zbawicielu mój, podczas dnia wołam i w nocy żalę się przed Tobą, niech moja modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie.

Ps 87:2-3
Dómine, Deus salútis meæ, in die clamávi et nocte coram te: intret orátio mea in conspéctu tuo, Dómine.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, wszechmogący Boże, niech dar złożony przed oczyma Twojego majestatu wyjedna nam łaskę oddania się Tobie i pomoże do osiągnięcia szczęśliwej wieczności.
Przez Pana…

Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus: ut oculis tuæ majestátis munus oblátum et grátiam nobis devotiónis obtíneat, et efféctum beátæ perennitátis acquírat.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy
Panie, gdy składamy ofiary na ołtarzu Twoim, daj nam takie uczucie pobożności, jakim obdarzyłeś błogosławionego Władysława, Twojego Wyznawcę, abyśmy czystą myślą i gorącym sercem uczestniczyli w świętych czynnościach i złożyli ofiarę Tobie miłą, a dla nas zbawienną.
Przez Pana…

Commemoratio B. Ladislai Confessoris
Hostias ad altare tuum offerentibus, Domine, da nobis illum pietatis affectum, quem beato Ladislao Confessori tuo infudisti: ut pura mente ac fervido corde rei sacræ attendamus, et sacrificium tibi placitum nobisque proficuum immolemus.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Kpł 23:41; 23:43
W miesiącu siódmym będziecie obchodzić święto, bo sprawiłem, że synowie Izraelowi mieszkali pod szałasami, gdym ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Ja Pan, Bóg wasz.

Levit 23:41; 23:43
Mense séptimo festa celebrábitis, cum in tabernáculis habitáre fécerim fílios Israël, cum edúcerem eos de terra Ægýpti, ego Dóminus, Deus vester.

Pokomunia

Postcommunio

Prosimy Cię, Panie, niech Twój Sakrament udzieli nam łaski, którą zawiera, abyśmy w rzeczywistości posiedli to, co teraz sprawujemy pod osłoną.
Przez Pana…

Perfíciant in nobis, Dómine, quǽsumus, tua sacraménta quod cóntinent: ut, quæ nunc spécie gérimus, rerum veritáte capiámus.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Bł. Władysława z Gielniowa, Wyznawcy
Wszechmogący Boże, niech za wstawiennictwem błogosławionego Wyznawcy Twojego Władysława święta uczta udzieli nam pomocy, abyśmy zachowali czystość ciała i w czynach okazywali światło prawdy.
Przez Pana…

Commemoratio B. Ladislai Confessoris
Tribuat nobis, omnipotens Deus, suffragantibus beati Ladislai Confessoris tui precibus, refectio sacra subsidium: ut et castitatis munditiam observemus in corpore, et lumen veritatis exhibeamus in opere.
Per Dominum…