Missale
Meum

N. M. P. Różańcowej

Zwyczaj odmawiania różańca sięga XII wieku. Rozpowszechnili go Dominikanie. Modlitwą różańcową wzywano pomocy Bożej, gdy Europa była zagrożona inwazją islamu. Gdy 7 października 1571 roku odniesiono zwycięstwo pod Lepanto, papież św. Pius V ustanowił na ten dzień święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, aby wyrazić wdzięczność za ocalenie chrześcijaństwa i zachęcić wiernych do gorliwości w tej modlitwie.

Introit

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny; z Jej uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny; z Jej uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

Kolekta

Boże, którego Jednorodzony Syn przez swe życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam nagrodę życia wiecznego, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny naśladowali to, co one zawierają, i osiągnęli to, co obiecują.
Przez tegoż Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Marka
Wiekuisty Pasterzu, wejrzyj łaskawie na Swoją trzodę i otocz ją nieustanną opieką za przyczyną świętego Marka, Papieża, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Przysłów.
Prz 8:22-24; 8:32-35
Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie od rzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana.

Graduał

Ps 44:5; 44:11; 44:12
W obronie wiary i sprawiedliwości niech cudów dokona Twoja prawica.
℣. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń twego ucha, bo Król pragnie twej piękności. Alleluja, alleluja.
℣. Uroczystość chwalebnej Panny Maryi, z rodu Abrahama, pochodzącej z pokolenie Judy, ze sławnego domu Dawida. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 1:26-38
Onego czasu: Posłany jest Anioł Gabriel od Boga do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a imię Panny Maryja. I wszedłszy do Niej Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami».
A Ona, gdy posłyszała, zatrwożyła się na słowa jego i rozważała, cóż by to było za pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: «Nie lękaj się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Ten będzie wielkim i Synem Najwyższego nazwany będzie. I da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca Jego i będzie królował nad domem Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca».
A Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?» I odpowiadając Anioł rzekł Jej: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię zacieni. Przeto i co się z Ciebie narodzi święte, Synem Bożym będzie nazwane. A oto Elżbieta, krewna Twoja, i ona poczęła dziecię w starości swojej, a jest to już szósty miesiąc dla tej, którą zowią niepłodną: bo nie masz nic niemożliwego u Boga». I rzekła Maryja: «Otom ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego».

Antyfona na Ofiarowanie

Syr 24:25; Syr 39:17
We mnie łaska wszelkiej drogi i prawdy, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Ja wydałam owoc, jak róża zasadzona nad strumieniem wody.

Sekreta

Spraw, prosimy Cię, Panie, abyśmy należycie się usposobili do ofiarowania Tobie tych darów i rak rozważali w tajemnicach Różańca świętego życie, mękę i chwałę Jednorodzonego Syna Twego, byśmy się stali godnymi Jego obietnic:
Który z Tobą…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Marka
Złożywszy dary, prosimy Cię, Panie, oświeć łaskawie Twój Kościół, by trzodzie Twojej wszędzie sprzyjało powodzenie, a pasterze pod Twymi rządami starali się podobać Twojemu imieniu.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc święto Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Syr 39:19
Kwitnijcie jak lilia, roztaczajcie woń, wypuszczajcie wdzięczne gałązki i pieśń pochwalną śpiewajcie i błogosławcie Pana we wszystkich Jego dziełach.

Pokomunia

Niech nas wspomagają, Panie, modlitwy Rodzicielki Twojej, której uroczystość różańcową święcimy, abyśmy doznali mocy tajemnic, które rozważamy, i osiągnęli skutki Sakramentu, któryśmy przyjęli:
Który żyjesz…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Marka
Prosimy Cię, Panie, rządź miłościwie Twoim Kościołem, krzepionym przez święty pokarm, aby pod Twoim możnym panowaniem rosła wolność Kościoła, a związek jego z Tobą trwał niezachwiany.
Przez Pana…