Missale
Meum

Bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa i Wyznawcy

Bł. Wincenty urodził się w Karwowie pod Sandomierzem. Został kapłanem diecezji krakowskiej, a z czasem prepozytem kolegiaty sandomierskiej i biskupem krakowskim. Po dziesięciu latach rządów diecezją zrzekł się biskupstwa i wstąpił do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie, gdzie zmarł świątobliwie 8 marca 1223 roku. Jako pierwszy Polak opisał dzieje narodu w Kronice.

Wspomnienie Św. Jana Leonardi, Wyznawcy.

Św. Jan Leonardi urodził się w Diecimo w Toskanii w 1543 roku. Poświęciwszy się stanowi duchownemu, założył zgromadzenie Kleryków Regularnych Matki Bożej, które przez gorliwą pracę duszpasterską odnowiło życie duchowe Lukki. Pragnął poświęcić się misjom zagranicznym. Pod wpływem św. Filipa Nereusza zaniechał tego zamiaru i zajął się kształceniem kandydatów na misjonarzy. Dzieło jego rozwinęło się w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, które nadal kształci kapłanów dla misji. Zmarł w Rzymie 9 października 1609 roku.

Introit

Syr 45:30
Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go przełożonym, aby godność kapłańska została przy nim na wieki.
Ps 131:1
Pomnij, Panie, na Dawida i na całą jego gorliwość.
Chwała Ojcu…
Pan zawarł z nim przymierze pokoju i ustanowił go przełożonym, aby godność kapłańska została przy nim na wieki.

Kolekta

Boże, za pogardę zaszczytów ziemskich błogosławionego Wincentego, Twego Wyznawcę i Biskupa, okryłeś chwałą pokory: prosimy Cię, abyśmy korzystając z przykładu tak wielkiej cnoty, przez jego zasługi mieli współudział w chwale niebieskiej.
Przez Pana…

Kolekta wspomnienia

Wspomnienie Św. Jana Leonardi, Wyznawcy
Boże, który raczyłeś przedziwnie powołać św. Jana, Twego Wyznawcę, do krzewienia wiary wśród pogan, i przez niego zgromadziłeś w Kościele Twoim nową rodzinę zakonną dla pouczania wiernych, daj nam, sługom Twoim, tak postępować według jego wskazań, abyśmy dostąpili wiecznej nagrody.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 44:16-27; 45:3-20
Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu i okazał się sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się pojednaniem. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Przeto na mocy przysięgi sprawił Pan, iż rozrósł się on w ludzie Jego. Dał mu błogosławieństwo dla wszystkich narodów i przymierze swoje utwierdził nad głową jego. Uznał go przez swe błogosławieństwa, zachował dlań swe miłosierdzie, (tak iż) znalazł on łaskę w oczach Pańskich. Wobec królów uczynił go wielkim i dał mu wieniec chwały. Postanowił z nim wieczne przymierze i dał mu najwyższe kapłaństwo, i w chwale go uszczęśliwił, by sprawował władzę kapłańską i czci doznawał dla Jego imienia, i składał Mu godną ofiarę kadzenia ku wdzięcznej wonności.

Graduał

Syr 44:16
Oto wielki kapłan, który za dni swoich podobał się Bogu.
Syr 44:20
℣. Nie znalazł się jemu podobny, który by zachował prawo Najwyższego. Alleluja, alleluja.
Ps 109:4
Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 25:14-23
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Człowiek pewien odjeżdżając daleko, zwołał sługi swoje i oddał im majętność swoją. I jednemu dał pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden: każdemu według jego zdolności. I wnet odjechał. A ten, który był wziął pięć talentów, poszedł i zarabiał nimi, a zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który dwa otrzymał, zyskał drugie dwa. Ale ten, który otrzymał był jeden, odszedłszy, zakopał go w ziemi i skrył pieniądze pana swego.
A po długim czasie wrócił pan sług onych i począł rozliczać się z nimi. I przystąpiwszy ten, który pięć talentów otrzymał, wręczył mu drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów, otom drugie pięć zyskał. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twego. Przystąpił też i ten, który dwa talenty otrzymał, i rzekł: Panie, dałeś mi dwa talenty, otom zyskał drugie dwa. Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo prawy i wierny, żeś w małym był wierny, dam ci władzę nad wieloma: wnijdź do wesela pana twojego.»

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:21-22
W czasie konsekracji namaszcza się głowę i ręce biskupa Krzyżmem świętym.
Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go świętym olejem moim, by ręka moja zawsze z nim była i ramię moje go umacniało.

Sekreta

Panie, niech nam wszędzie sprawiają radość Twoi Święci, abyśmy wspominając ich zasługi doznali również ich opieki.
Przez Pana…

Sekreta wspomnienia

Wspomnienie Św. Jana Leonardi, Wyznawcy
Dzięki misjonarzom wychowanym w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, założonym przez św. Jana, Msza święta jest odprawiana we wszystkich częściach świata.
Przyjmij, Panie, czystą ofiarę zbawczej Hostii i spraw, aby za wstawiennictwem świętego Jana, Twego Wyznawcy, składano Ci ją nieustannie wśród wszystkich narodów.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Łk 12:42
Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postanowił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność w odpowiednim czasie.

Pokomunia

Wszechmogący Boże, spraw, prosimy, abyśmy składając dzięki za przyjęte dary, za przyczyną świętego N., Wyznawcy Twego i Biskupa, otrzymywali coraz większe dobrodziejstwa.
Przez Pana…

Pokomunia wspomnienia

Wspomnienie Św. Jana Leonardi, Wyznawcy
Pokrzepieni świętymi tajemnicami drogocennego Ciała i Krwi Twojej, prosimy Cię, Panie, abyśmy starali się naśladować przykład Twego Wyznawcy św. Jana, wyznając to, w co on wierzył i pełniąc to, czego nauczał:
Który żyjesz…