N. M. P., Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Naród polski wiele razy doświadczył w ciągu swoich dziejów opieki Matki Bożej. Moc Jej orędownictwa zajaśniała szczególnie w czasie tzw. «potopu». Po cudownej obronie Jasnej Góry przed Szwedami król Jan Kazimierz dnia 1 kwietnia 1656 roku uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej, obierając Ją Królową Polski. W roku 1924 na prośbę biskupów polskich papież Pius XI ustanowił specjalne święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i pozwolił je obchodzić w pamiętnym dniu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dnia 3 sierpnia 1962 roku Ojciec św. Jan XXIII ustanowił Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski główną Patronką kraju razem ze świętymi Biskupami i Męczennikami Wojciechem i Stanisławem. Teksty mszalne wysławiają opiekę Maryi nad naszym narodem i proszą o dalszą Jej pomoc.

Introit

Introitus

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny; z Jej uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny; z Jej uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátæ Maríæ Vírginis: de cujus sollemnitáte gaudent Angeli et colláudant Fílium Dei.
Ps 44:2
Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi.
Glória Patri…
Gaudeámus omnes in Dómino, diem festum celebrántes sub honóre beátæ Maríæ Vírginis: de cujus sollemnitáte gaudent Angeli et colláudant Fílium Dei.

Kolekta

Oratio

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dał nam w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc dla obrony naszego narodu, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem.
Przez Pana…

Omnípotens et miséricors Deus, qui ad defensiónem pópuli nostri, in beatíssima Vírgine María mirábile nobis auxílium constituísti: concéde propítius; ut, tali præsídio muníti, certántes in vita, victóriam de hoste malígno cónsequi valeámus in morte.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Księgi Judyty.
Jdt 13:22; 13:23-25
Pobłogosławił Cię Pan w mocy swojej, bo przez Cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Błogosławionaś Ty, Córko, przez Pana Boga wysokiego nad wszystkie niewiasty na ziemi. Błogosławiony Pan, który stworzył niebo i ziemię… Bo dziś imię Twe tak wsławił, iż chwała Twa nigdy nie zejdzie z ust ludzi, którzy pomni będą na wieki mocy Pańskiej. Dla nich to samej siebie nie szczędziłaś z powodu utrapienia i udręki rodu Twojego, lecz zapobiegłaś upadkowi przed obliczem Boga naszego.

Léctio libri Judith.
Judith 13:22; 13:23-25
Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Benedícta es tu, fília, a Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram. Benedíctus Dóminus, qui creávit cœlum et terram: quia hódie nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum, qui mémores fúerint virtútis Dómini in ætérnum, pro quibus non pepercísti ánimæ tuæ propter angústias et tribulatiónem géneris tui, sed subvenísti ruínæ ante conspéctum Dei nostri.

Graduał

Graduale

Alleluja, alleluja
Pnp 6:3; 6:9
℣. Cała piękna jesteś i pełna wdzięku, córko syjońska! Piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, trwogę budząca jak wojsko uszykowane do boju. Alleluja.
℣. Pobłogosławił Cię Pan Swoją mocą, bo przez Cię wniwecz obrócił naszych nieprzyjaciół. Alleluja.

Allelúia, allelúia.
Cant 6:3; 6:9
℣. Tota formósa et suávis es, fília Sion, pulchra ut luna, elécta ut sol, terríbilis ut castrórum ácies ordináta. Allelúia.
℣. Benedíxit te Dóminus in virtúte sua, quia per te ad níhilum redégit inimícos nostros. Allelúia.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 19:25-27
Onego czasu: Pod krzyżem Jezusowym stała Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria Kleofasowa, oraz Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał Matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, rzekł do Matki swojej: «Niewiasto, oto syn Twój!» Potem rzekł uczniowi: «Oto Matka twoja!» I od onej godziny wziął ją uczeń pod swoją opiekę.

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem.
Joann 19:25-27
In illo témpore: Stabant juxta crucem Jesu mater ejus, et soror matris ejus María Cléophæ, et María Magdaléne. Cum vidísset ergo Jesus matrem, et discípulum stantem, quem diligébat, dicit matri suæ: Múlier, ecce fílius tuus. Deinde dicit discípulo: Ecce mater tua. Et ex illa hora accépit eam discípulus in sua.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Jer 18:20
Pamiętaj o nas, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, abyś prosiła o dobra dla nas i aby od nas odwrócił swój gniew.

Jer 18:20
Recordáre, Virgo, Mater Dei, dum stéteris in conspéctu Dómini, ut loquáris pro nobis bona, et ut avértat indignatiónem suam a nobis.

Sekreta

Secreta

Przyjmij, Panie, ofiarę, jaką Ci składamy czcząc pamięć najłaskawszej Dziewicy Maryi, która nas pociesza w każdym utrapieniu naszym i spraw, aby umysł nasz oświecony niebieskim światłem Ducha Świętego gardził dobrami ziemskimi, a zawsze dążył do niebieskich.
Przez Pana…

Súscipe, Dómine, munus quod tibi offérimus, memóriam recoléntes piíssimæ Vírginis Maríæ, quæ consolátur nos in omni tribulatióne nostra: et præsta; ut mens nostra supérno lúmine Sancti Spíritus irradiáta, terréna despíciat et ad cæléstia semper aspíret.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Najdostojniejsza Królowo świata, Maryjo, zawsze Dziewico, któraś porodziła Chrystusa Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi, wypraszaj nam pokój i zbawienie, alleluja.

Regína mundi digníssima, María Virgo perpétua intercéde pro nostra pace et salúte, quæ genuísti Christum Dóminum, Salvatórem ómnium, allelúia.

Pokomunia

Postcommunio

Boże, któryś dał nam Najświętszą Dziewicę Maryję za szczególną Patronkę, spraw łaskawie, abyśmy zasileni Twoim świętym darem doznawali Jej opieki we wszystkich przeciwnościach.
Przez Pana…

Deus, qui nobis beátam Vírginem Maríam singulárem Patrónam dedísti: concéde propítius; ut, sacris donis tuis satiáti, præsídio eiúsdem beáte Vírginis Maríæ in ómnibus adversitátibus nostris perfruámur.
Per Dominum…


☩ A. M. D. G. ☩