Przemienienie Pańskie

Celem tajemnicy Przemienienia było utwierdzenie wiary Apostołów oraz ukazanie im chwały przeznaczonej wyznawcom Chrystusa. «Całe ciało mistyczne miało poznać, jaka przemiana jest dlań przeznaczona i jaki będzie udział członków w tej chwale, którą już uprzednio zajaśniała Głowa» (św., Leon). Cała liturgia Kościoła zmierza do tego, aby nas przygotować do udziału w chwale Chrystusa. W dzisiejszej Mszy świętej wielbimy Zbawiciela jako Króla chwały i prosimy o dopuszczenie nas do Jego Królestwa. Święto Przemienienia Pańskiego było od wieków obchodzone na Wschodzie oraz w niektórych kościołach na Zachodzie. Na pamiątkę zwycięstwa odniesionego w tym dniu w 1457 roku nad Turkami papież Kalikst III polecił obchodzić je w całym Kościele. Śś. Sykstusa II, Papieża oraz Felicysyma i Agapita, Męczenników Papież Sykstus II był jedną z pierwszych ofiar prześladowania za cesarza Waleriana. Bezpośrednio po odprawienia Mszy świętej w katakumbach św. Kaliksta został on ścięty razem z czterema diakonami: Januarym, Magnusem, Wincentym i Stefanem, którzy mu asystowali. Tego samego dnia zostali ścięci dwaj inni diakoni, Felicysym i Agapit. Kilka dni później został umęczony archidiakon Wawrzyniec. Imię św. Sykstusa wymienia się w kanonie Mszy świętej. Msza wspólna nr 14 Sapientiam

Introit

Introitus

Ps 76:19
Błyskawice Twoje rozjaśniły widnokrąg: zatrzęsła się ziemia i zadygotała.
Ps 83:2-3
Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Wzdycha i tęskni dusza moja do przedsionków Pańskich.
Chwała Ojcu…
Błyskawice Twoje rozjaśniły widnokrąg: zatrzęsła się ziemia i zadygotała.

Ps 76:19
Illuxérunt coruscatiónes tuæ orbi terræ: commóta est et contrémuit terra.
Ps 83:2-3
Quam dilécta tabernácula tua, Dómine virtútum! concupíscit, et déficit ánima mea in átria Dómini.
Glória Patri…
Illuxérunt coruscatiónes tuæ orbi terræ: commóta est et contrémuit terra.

Kolekta

Oratio

Boże, Tyś przy chwalebnym Przemienieniu jednorodzonego Syna Twojego potwierdził tajemnice wiary świadectwem Ojców, a przez głos wychodzący z jasnego obłoku przedziwnie zapowiedziałeś doskonałe przybranie nas za dzieci; spraw łaskawie, abyśmy się stali współdziedzicami Króla chwały i tejże chwały uczestnikami.
Przez tegoż Pana…

Deus, qui fídei sacraménta in Unigéniti tui gloriósa Transfiguratióne patrum testimónio roborásti, et adoptiónem filiórum perféctam, voce delápsa in nube lúcida, mirabíliter præsignásti: concéde propítius; ut ipsíus Regis glóriæ nos coherédes effícias, et ejúsdem glóriæ tríbuas esse consórtes.
Per eúndem…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie śś. Sykstusa II oraz Felicysyma i Agapita
Boże, który nam pozwalasz obchodzić narodziny dla nieba świętych Męczenników Twoich Sykstusa, Felicysyma i Agapita: daj nam w wiecznej szczęśliwości radować się ich towarzystwem.
Przez Pana…

Commemoratio Ss. Xysti II Papæ, Felicissimi et Agapiti Martyrum
Deus, qui nos concédis sane in Mártyrum tuórum Xysti Felicíssimi et Agapíti natalítia cólere: da nobis in ætérna beatitúdine de eórum societáte gaudére.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Piotra Apostoła.
2 P 1:16-19
Św. Piotr, naoczny świadek Przemienienia, powołuje się na świadectwo Ojca Niebieskiego o Chrystusie.
Najmilsi: Nie w oparciu o zmyślone baśnie oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, lecz oglądaliśmy na własne oczy Jego wielkość. Albowiem odebrał On od Boga Ojca cześć i chwałę i gdy doszedł do Niego taki głos z przedziwnego obłoku: Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie, Jego słuchajcie – my słyszeliśmy ten głos, który dochodził z nieba, gdy byliśmy z Nim na górze świętej. I tak potwierdzona była mowa Proroków, której trzymając się jako świecy w ciemnym świecącej miejscu, dobrze uczynicie. Póki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych.

Léctio Epístolæ beáti Petri Apóstoli
2 Petri 1:16-19
Caríssimi: Non doctas fábulas secúti notam fecimus vobis Dómini nostri Jesu Christi virtútem et præséntiam: sed speculatores facti illíus magnitudinis. Accipiens enim a Deo Patre honórem et glóriam, voce delapsa ad eum hujuscemodi a magnifica glória: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi complacui, ipsum audíte. Et hanc vocem nos audivimus de cœlo allatam, cum essemus cum ipso in monte sancto. Et habémus firmiórem propheticum sermónem: cui bene facitis attendentes, quasi lucérnæ lucénti in caliginóso loco, donec dies elucescat et lucifer oriátur in córdibus vestris.

Graduał

Graduale

Ps 44:3; 44:2
Postacią Tyś piękniejszy nad synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach.
℣. Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla. Alleluja, alleluja.
Mdr 7:26
On jest jasnością wiecznej światłości, wiernym odbiciem Boga i wyobrażeniem dobroci Jego. Alleluja.

Ps 44:3; 44:2
Speciosus forma præ fíliis hóminum: diffúsa est grátia in lábiis tuis.
℣. Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea Regi. Allelúja, allelúja
Eccli 7:26
Candor est lucis ætérnæ, spéculum sine mácula, et imágo bonitátis illíus. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 17:1-9
Onego czasu: Wziął Jezus Piotra i Jakuba, i Jana brata jego, i zaprowadził ich na górę wysoką na uboczu. I przemienił się przed nimi: i rozjaśniało oblicze Jego jako słońce, szaty zaś Jego stały się białe jako śnieg. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. A odpowiadając Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze nam tu być; jeżeli chcesz uczyńmy tu trzy przybytki: Tobie jeden, Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden». Gdy on to jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich. I oto głos z obłoku mówiący: «Ten jest Syn mój miły, w którym upodobałem sobie: Jego słuchajcie». A słysząc to uczniowie padli na oblicze swoje i zlękli się bardzo. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł im: «Wstańcie, a nie lękajcie się». A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, jeno samego Jezusa.
A gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus mówiąc: «Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum
Matt 17:1-9
In illo témpore: Assúmpsit Jesus Petrum, et Jacóbum, et Joánnem fratrem ejus, et duxit illos in montem excélsum seórsum: et transfigurátus est ante eos. Et resplénduit fácies ejus sicut sol: vestiménta autem ejus facta sunt alba sicut nix. Et ecce, apparuérunt illis Moyses et Elías cum eo loquéntes. Respóndens autem Petrus, dixit ad Jesum: Dómine, bonum est nos hic esse: si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi unum, Móysi unum et Elíæ unum. Adhuc eo loquénte, ecce, nubes lúcida obumbrávit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui: ipsum audíte. Et audiéntes discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et timuérunt valde. Et accéssit Jesus, et tétigit eos, dixítque eis: Surgite, et nolíte timére. Levántes autem óculos suos, néminem vidérunt nisi solum Jesum. Et descendéntibus illis de monte, præcépit eis Jesus, dicens: Némini dixéritis visiónem, donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 111:3
Zasoby i bogactwa będą w jego domu, a hojność jego będzie trwała zawsze. Alleluja.

Ps 111:3
Glória et divítiæ in domo ejus: et justítia ejus manet in sǽculum sǽculi, allelúja.

Sekreta

Secreta

Panie, poświęć składane ofiary przez chwalebne Przemienienie jednorodzonego Syna Twego, a nas oczyść od zmaz grzechowych blaskiem Jego światłości.
Przez tegoż Pana…

Obláta, quǽsumus, Dómine, múnera gloriósa Unigéniti tui Transfiguratióne sanctífica: nosque a peccatórum máculis, splendóribus ipsíus illustratiónis emúnda.
Per eúndem…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie śś. Sykstusa II oraz Felicysyma i Agapita
Ofiarujemy Ci, Panie, te dary jako wyraz naszego oddania; przyjmij je łaskawie ku chwale Twoich Świętych i spraw w Swoim miłosierdziu, aby przyczyniły się do naszego zbawienia.
Przez Pana…

Commemoratio Ss. Xysti II Papæ, Felicissimi et Agapiti Martyrum
Múnera tibi, Dómine, nostræ devotiónis offérimus: quæ et pro tuórum tibi grata sint honóre Justórum, et nobis salutária, te miseránte, reddántur.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Bożym Narodzeniu
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

de Nativitate Domini
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi mystérium nova mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, per hunc in invisibílium amorem rapiámur. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cæléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes.

Antyfona na Komunię

Communio

Mt 17:9
Nikomu nie mówcie o widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Matt 17:9
Visiónem, quam vidístis, némini dixéritis, donec a mórtuis resúrgat Fílius hóminis.

Pokomunia

Postcommunio

Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy czystym i jasnym umysłem pojęli najświętszą tajemnicą Przemienienia Syna Twego, którą dzisiaj uroczyście obchodzimy.
Przez tegoż Pana…

Præsta, quǽsumus, omnípotens Deus: ut sacrosáncta Fílii tui Transfiguratiónis mystéria, quæ sollemni celebrámus offício, purificáta mentis intellegéntia consequámur.
Per eúndem…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie śś. Sykstusa II oraz Felicysyma i Agapita
Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Twoich Męczenników Sykstusa, Felicysyma i Agapita, daj nam przyjąć czystą duszą to, co spożyliśmy ustami.
Przez Pana…

Commemoratio Ss. Xysti II Papæ, Felicissimi et Agapiti Martyrum
Præsta nobis, quǽsumus, Dómine: intercedéntibus sanctis Martyribus tuis Xysto, Felicíssimo et Agapíto; ut, quod ore contíngimus, pura mente capiámus.
Per Dominum…