Missale
Meum

Św. Wawrzyńca

Św. Wawrzyniec, archidiakon papieża Sykstusa II, był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Kilka dni po męczeńskiej śmierci papieża prefekt zażądał od Wawrzyńca wydania skarbów Kościoła. Św. Wawrzyniec zgromadził tłum biedaków, których karmił, i wskazując na nich rzekł: «Oto są prawdziwe skarby Kościoła; oni przemieniają nasze jałmużny na skarby nieginące». Śmiałego diakona torturowano na rozpalonej kracie. Podtrzymywany łaską Bożą męczennik żartował z prześladowców i dziękował Bogu, że może wkroczyć w podwoje nieba (kolekta, graduał). Pochowano go przy drodze Tyburtyńskiej na Agro Verano. Cesarz Konstantyn wzniósł nad grobem Świętego bazylikę, którą wielokrotnie rozbudowywano i zaliczono do patriarchalnych bazylik Rzymu. Ponadto w Rzymie wzniesiono ku czci św. Wawrzyńca około 40 kościołów. Osiem z nich przetrwało do naszych czasów. Imię
jego wymienia się w kanonie Mszy świętej.

Introit

Ps 95:6
Antyfona wyraża zachwyt wchodzących do wspaniałej bazyliki św. Wawrzyńca.
Chwałą i pięknością promienieje jego oblicze, moc i wspaniałość w jego świątyni.
Ps 95:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy.
Chwała Ojcu…
Chwałą i pięknością promienieje jego oblicze, moc i wspaniałość w jego świątyni.

Kolekta

Daj nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże, tak stłumić płomienie naszych namiętności, jak świętemu Wawrzyńcowi użyczyłeś sił do przezwyciężenia katuszy ognia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
2 Kor 9:6-10
Św. Wawrzyniec oświadczył pogańskiemu sędziemu, że przez rozdawanie jałmużny gromadzi się prawdziwe bogactwa.
Bracia! Kto skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, w błogosławieństwach też żąć będzie. Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z musu: ochotnego bowiem dawcę miłuje Bóg. A Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru obfitości, abyście mając zawsze dostatek wszystkiego obfitowali we wszelki dobry uczynek, jako napisane jest: «Rozsypał, dał ubogim a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków». A. ten, który siewcy dostarcza nasienia i chleb do spożycia, i wam te nasienie rozmnoży, i przysporzy plonów sprawiedliwości waszej.

Graduał

Ps 16:3
Badałeś me serce, nocą mnie nawiedziłeś.
℣. Doświadczyłeś mię w ogniu, a nieprawości we mnie nie znalazłeś. Alleluja, alleluja.
℣. Lewita Wawrzyniec dobre dzieło wykonał: znakiem Krzyża wzrok ślepym przywrócił. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 12:24-26
Śmierć św. Wawrzyńca i wielu innych męczenników przyniosła Kościołowi zwycięstwo nad pogaństwem i wspaniały wzrost.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze, samo zostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje życie swoje, straci je, ale ko ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny zachowa je. Kto by chciał mi służyć, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój. Jeśli kto służyć mi będzie, uczci go Ojciec mój».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 95:6
Chwałą i pięknością promienieje jego oblicze, moc i wspaniałość w jego świątyni.

Sekreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij dary ze czcią złożone i spraw, niech przez zasługi św. Wawrzyńca przyczynią się do naszego zbawienia.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

J 12:26
Kto mnie służy, niech idzie za mną; a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój.

Pokomunia

Darem świętym nasyceni, kornie błagamy Cię, Panie, abyśmy składając przez tę ofiarę należny Ci hołd, za wstawiennictwem św. Wawrzyńca, Twego Męczennika, otrzymali obfitsze owoce Twego odkupienia.
Przez Pana…