Św. Wawrzyńca

2022-08-10 | 2 klasy

Św. Wawrzyniec, archidiakon papieża Sykstusa II, był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Kilka dni po męczeńskiej śmierci papieża prefekt zażądał od Wawrzyńca wydania skarbów Kościoła. Św. Wawrzyniec zgromadził tłum biedaków, których karmił, i wskazując na nich rzekł: «Oto są prawdziwe skarby Kościoła; oni przemieniają nasze jałmużny na skarby nieginące». Śmiałego diakona torturowano na rozpalonej kracie. Podtrzymywany łaską Bożą męczennik żartował z prześladowców i dziękował Bogu, że może wkroczyć w podwoje nieba (kolekta, graduał). Pochowano go przy drodze Tyburtyńskiej na Agro Verano. Cesarz Konstantyn wzniósł nad grobem Świętego bazylikę, którą wielokrotnie rozbudowywano i zaliczono do patriarchalnych bazylik Rzymu. Ponadto w Rzymie wzniesiono ku czci św. Wawrzyńca około 40 kościołów. Osiem z nich przetrwało do naszych czasów. Imię jego wymienia się w kanonie Mszy świętej.

Introit

Introitus

Ps 95:6
Antyfona wyraża zachwyt wchodzących do wspaniałej bazyliki św. Wawrzyńca.
Chwałą i pięknością promienieje jego oblicze, moc i wspaniałość w jego świątyni.
Ps 95:1
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy.
Chwała Ojcu…
Chwałą i pięknością promienieje jego oblicze, moc i wspaniałość w jego świątyni.

Ps 95:6
Conféssio et pulchritúdo in conspéctu ejus: sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne ejus.
Ps 95:1
Cantáte Dómino cánticum novum: cantáte Dómino, omnis terra.
Glória Patri…
Conféssio et pulchritúdo in conspéctu ejus: sánctitas et magnificéntia in sanctificatióne ejus.

Kolekta

Oratio

Daj nam, prosimy Cię, wszechmogący Boże, tak stłumić płomienie naszych namiętności, jak świętemu Wawrzyńcowi użyczyłeś sił do przezwyciężenia katuszy ognia.
Przez Pana…

Da nobis, quǽsumus, omnípotens Deus: vitiórum nostrorum flammas exstínguere; qui beáto Lauréntio tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre.
Per Dominum…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
2 Kor 9:6-10
Św. Wawrzyniec oświadczył pogańskiemu sędziemu, że przez rozdawanie jałmużny gromadzi się prawdziwe bogactwa.
Bracia! Kto skąpo sieje, skąpo też i żąć będzie, a kto sieje w błogosławieństwach, w błogosławieństwach też żąć będzie. Każdy jako postanowił w sercu swoim, nie z żalem albo z musu: ochotnego bowiem dawcę miłuje Bóg. A Bóg mocen jest udzielić wam wszelkiego daru obfitości, abyście mając zawsze dostatek wszystkiego obfitowali we wszelki dobry uczynek, jako napisane jest: «Rozsypał, dał ubogim a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków». A. ten, który siewcy dostarcza nasienia i chleb do spożycia, i wam te nasienie rozmnoży, i przysporzy plonów sprawiedliwości waszej.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios
2 Cor 9:6-10.
Fratres: Qui parce séminat, parce et metet: et qui séminat in benedictiónibus, de benedictiónibus et metet. Unusquísque prout destinávit in corde suo, non ex tristítia aut ex necessitáte: hilárem enim datórem díligit Deus. Potens est autem Deus omnem grátiam abundáre fácere in vobis, ut, in ómnibus semper omnem sufficiéntiam habéntes, abundétis in omne opus bonum, sicut scriptum est: Dispérsit, dedit paupéribus: justítia ejus manet in sǽculum sǽculi. Qui autem admínistrat semen seminánti: et panem ad manducándum præstábit, et multiplicábit semen vestrum, et augébit increménta frugum justítiæ vestræ.

Graduał

Graduale

Ps 16:3
Badałeś me serce, nocą mnie nawiedziłeś.
℣. Doświadczyłeś mię w ogniu, a nieprawości we mnie nie znalazłeś. Alleluja, alleluja.
℣. Lewita Wawrzyniec dobre dzieło wykonał: znakiem Krzyża wzrok ślepym przywrócił. Alleluja.

Ps 16:3.
Probásti, Dómine, cor meum, et visitásti nocte.
℣. Igne me examinásti, et non est invénta in me iníquitas. Allelúja, allelúja.
℣. Levíta Lauréntius bonum opus operátus est: qui per signum crucis cœcos illuminávit. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Jana.
J 12:24-26
Śmierć św. Wawrzyńca i wielu innych męczenników przyniosła Kościołowi zwycięstwo nad pogaństwem i wspaniały wzrost.
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszeniczne wrzucone w ziemię nie obumrze, samo zostanie, lecz jeśli obumrze, wiele owocu przynosi. Kto miłuje życie swoje, straci je, ale ko ma w nienawiści życie swoje na tym świecie, na żywot wieczny zachowa je. Kto by chciał mi służyć, niech mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój. Jeśli kto służyć mi będzie, uczci go Ojciec mój».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Joánnem
Joann 12:24-26
In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Amen, amen, dico vobis, nisi granum fruménti cadens in terram, mórtuum fúerit, ipsum solum manet: si autem mórtuum fúerit, multum fructum affert. Qui amat ánimam suam, perdet eam: et qui odit ánimam suam in hoc mundo, in vitam ætérnam custódit eam. Si quis mihi mínistrat, me sequátur: et ubi sum ego, illic et miníster meus erit. Si quis mihi ministráverit, honorificábit eum Pater meus.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 95:6
Chwałą i pięknością promienieje jego oblicze, moc i wspaniałość w jego świątyni.

Ps 95:6
Conféssio et pulchritúdo in conspéctu ejus: sánctitas, et magnificéntia in sanctificatióne ejus.

Sekreta

Secreta

Prosimy Cię, Panie, przyjmij dary ze czcią złożone i spraw, niech przez zasługi św. Wawrzyńca przyczynią się do naszego zbawienia.
Przez Pana…

Accipe, quǽsumus, Dómine, múnera dignánter obláta: et, beáti Lauréntii suffragántibus méritis, ad nostræ salútis auxílium proveníre concéde.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Communis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Per quem majestátem tuam laudant Angeli, adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. Cæli cælorúmque Virtútes ac beáta Séraphim sócia exsultatióne concélebrant. Cum quibus et nostras voces ut admítti jubeas, deprecámur, súpplici confessione dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

J 12:26
Kto mnie służy, niech idzie za mną; a gdzie ja jestem, tam będzie i sługa mój.

Joann 12:26.
Qui mihi mínistrat, me sequátur: et ubi ego sum, illic et miníster meus erit.

Pokomunia

Postcommunio

Darem świętym nasyceni, kornie błagamy Cię, Panie, abyśmy składając przez tę ofiarę należny Ci hołd, za wstawiennictwem św. Wawrzyńca, Twego Męczennika, otrzymali obfitsze owoce Twego odkupienia.
Przez Pana…

Sacro múnere satiáti, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, quod débitæ servitútis celebrámus offício, intercedénte beáto Lauréntio Mártyre tuo, salvatiónis tuæ sentiámus augméntum.
Per Dominum…