10 Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

2022-08-14 | 2 klasy

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus uczy nas, jaka powinna być postawa człowieka wobec Boga. Zadowolenie z siebie połączone z krytyką innych — to przejawy pychy. Pokory nie nabywa się przez porównywanie siebie z innymi ludźmi, których nie potrafimy zresztą sprawiedliwie ocenić, lecz przez rozważanie naszej zależności od Boga. Człowiek świadomy swoich grzechów i żałujący za nie może liczyć na miłosierdzie Boże (antyfony na wejście, na ofiarowanie, na komunię). Natomiast kto się wywyższa, będzie poniżony. Wspomnienie Wigilia Wniebowzięcia N. M. P.. Największe święto Najświętszej Maryi Panny poprzedzamy dniem skupienia i modlitwy. Św. Euzebiusza, Wyznawcy Św. Euzebiusz, kapłan rzymski z IV wieku, ufundował na wzgórzu Eskwilińskim kościół, który nosi jego imię. Msza jak w dniu 15 stycznia Iustus ut palma, z wyjątkiem kolekty, sekrety i pokomunii

Suplement: Komentarz do Ewangelii na 10 niedzielę po Zesłaniu Ducha św.

Introit

Introitus

Ps 54:17-20; 54:23
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, którzy na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.
Ps 54:2-3
Boże, usłysz modlitwę moją, i nie odsuwaj się od mojej prośby: zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie.
Chwała Ojcu…
Kiedy wołałem do Pana, wysłuchał głosu mego przeciw tym, którzy na mnie nastają; i poniżył ich Ten, który króluje od wieków. Złóż troskę swoją na Pana, On sam cię podtrzyma.

Ps 54:17-20; 54:23
Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante sǽcula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.
Ps 54:2-3
Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam: inténde mihi et exáudi me.
Glória Patri…
Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam, ab his, qui appropínquant mihi: et humiliávit eos, qui est ante sǽcula et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.

Kolekta

Oratio

Boże, który najbardziej okazujesz swoją wszechmoc przebaczając i litując się, pomnóż w nas łaski Twego miłosierdzia, abyśmy biegnąc ku Twoim obietnicom, stali się uczestnikami dóbr niebieskich.
Przez Pana…

Deus, qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et miserándo maniféstas: multíplica super nos misericórdiam tuam; ut, ad tua promíssa curréntes, cœléstium bonórum fácias esse consórtes.
Per Dominum…

Kolekta wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie Wigilia Wniebowzięcia N. M. P.
Boże, Tyś raczył obrać sobie na mieszkanie dziewicze łono Najświętszej Maryi; daj nam bezpiecznie pod Jej opieką brać radosny udział w Jej uroczystości:
Który żyjesz…

Commemoratio Vigilia Assumptionis B.M.V.
Deus, qui virginálem aulam beátæ Maríæ, in qua habitáres, elígere dignátus es: da, quǽsumus; ut, sua nos defensióne munitos, jucúndos fácias suæ interésse festivitáti:
Qui vivis…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
1 Kor 12:2-11
Duch Święty nadal działa w Kościele, obdarzając świętych rozmaitymi charyzmatami. Są one potwierdzeniem obecności Boga w Kościele.
Bracia: Wiecie, że gdy byliście poganami, prowadzono was przed niemych bożków, i szliście. Przeto oznajmiam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie złorzeczy Jezusowi. I nikt nie może wymówić «Panem jest Jezus», jeno w Duchu Świętym.
Są różne dary łaski, lecz tenże Duch. I różne są rodzaje posług, lecz tenże Pan. I różne są rodzaje działania, lecz tenże Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A każdemu dostaje się objaw Ducha dla ogólnego pożytku. I tak jednemu dostaje się przez Ducha mowa mądrości, a innemu mowa umiejętności według tegoż Ducha. Jednemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w tymże Duchu. Jednemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a innemu umiejętność ich tłumaczenia. A wszystko to sprawie jeden i tenże Duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce.

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios
1 Cor 12:2-11
Fratres: Scitis, quóniam, cum gentes essétis, ad simulácra muta prout ducebámini eúntes. Ideo notum vobisfacio, quod nemo in Spíritu Dei loquens, dicit anáthema Jesu. Et nemo potest dícere, Dóminus Jesus, nisi in Spíritu Sancto. Divisiónes vero gratiárum sunt, idem autem Spíritus. Et divisiónes ministratiónum sunt, idem autem Dóminus. Et divisiónes operatiónum sunt, idem vero Deus, qui operátur ómnia in ómnibus. Unicuíque autem datur manifestátio Spíritus ad utilitátem. Alii quidem per Spíritum datur sermo sapiéntiæ álii autem sermo sciéntiæ secúndum eúndem Spíritum: álteri fides in eódem Spíritu: álii grátia sanitátum in uno Spíritu: álii operátio virtútum, álii prophetía, álii discrétio spirítuum, álii génera linguárum, álii interpretátio sermónum. Hæc autem ómnia operátur unus atque idem Spíritus, dívidens síngulis, prout vult.

Graduał

Graduale

Ps 16:8; 16:2
Strzeż mnie, o Panie, jak źrenicy oka; w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj.
℣. Sprzed Twego oblicza niech wyrok o mnie wyjdzie, oczy Twoje widzą to, co sprawiedliwe. Alleluja, alleluja.
Ps 64:2
Ciebie, Boże, przystoi wielbić hymnem na Syjonie, Tobie dopełnią ślubów w Jeruzalem. Alleluja.

Ps 16:8; 16:2
Custódi me, Dómine, ut pupíllam óculi: sub umbra alárum tuárum prótege me.
℣. De vultu tuo judícium meum pródeat: óculi tui vídeant æquitátem.
Allelúja, allelúja.
Ps 64:2
Te decet hymnus, Deus, in Sion: et tibi reddétur votum in Jerúsalem. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 18:9-14
Onego czasu: Mówił Jezus do niektórych, którzy samym sobie ufali, jakoby byli sprawiedliwi, a innymi pogardzali, tę przypowieść: «Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlili: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz, stojąc, tak się modlił w duszy: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik. Poszczę dwakroć w tygodniu, składam dziesięciny ze wszystkiego, co mam.
A celnik, stojąc z daleka, nawet oczu swych nie chciał wznieść w niebo, ale bił się w piersi mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam: Ten odszedł do domu swego bardziej usprawiedliwiony niźli tamten. Albowiem każdy, kto się wywyższa będzie uniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Lucam
Luc 18:9-14
In illo témpore: Dixit Jesus ad quosdam, qui in se confidébant tamquam justi et aspernabántur céteros, parábolam istam: Duo hómines ascendérunt in templum, ut orárent: unus pharisǽus, et alter publicánus. Pharisǽus stans, hæc apud se orábat: Deus, grátias ago tibi, quia non sum sicut céteri hóminum: raptóres, injústi, adúlteri: velut étiam hic publicánus. Jejúno bis in sábbato: décimas do ómnium, quæ possídeo. Et publicánus a longe stans nolébat nec óculos ad cœlum leváre: sed percutiébat pectus suum, dicens: Deus, propítius esto mihi peccatóri. Dico vobis: descéndit hic justificátus in domum suam ab illo: quia omnis qui se exáltat, humiliábitur: et qui se humíliat, exaltábitur.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 24:1-3
Ku Tobie wznoszę duszę moją, Panie, Boże mój, Tobie ufam, niech nie doznam wstydu; niech się nie śmieją ze mnie wrogowie moi, wszyscy bowiem, co ufają Tobie, wstydu nie doznają.

Ps 24:1-3
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam: Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.

Sekreta

Secreta

Niechaj wrócą do Ciebie, Panie, poświęcone ofiary, Panie, które pozwoliłeś tak składać na chwałę imienia Twojego, że zarazem stają się dla nas środkiem zbawienia.
Przez Pana…

Tibi, Dómine, sacrifícia dicáta reddántur: quæ sic ad honórem nóminis tui deferénda tribuísti, ut eadem remédia fíeri nostra præstáres.
Per Dominum…

Sekreta wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie Wigilia Wniebowzięcia N. M. P.
Panie, niech nasze dary poleca Twojej łaskawości modlitwa Bożej Rodzicielki, którą po to zabrałeś z tego świata, aby ufnie wstawiała się u Ciebie za nami grzesznymi.
Przez tegoż Pana…

Commemoratio Vigilia Assumptionis B.M.V.
Múnera nostra, Dómine, apud cleméntiam tuam Dei Genetrícis comméndet orátio: quam idcírco de præsénti sǽculo transtulísti; ut pro peccátis nostris apud te fiduciáliter intercédat.
Per eúndem…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Trójcy Przenajświętszej
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie w jedności jednej osoby, lecz w jednej istocie Trójcy. W co bowiem z objawienia Twego wierzymy o Twej chwale, to samo utrzymujemy bez żadnej różnicy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie.
Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, Cherubini i Serafini, którzy nie przestają wołać codziennie powtarzając jednym głosem:

de sanctissima Trinitate
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: Qui cum unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto unus es Deus, unus es Dóminus: non in uníus singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ. Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu Sancto sine differéntia discretiónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas, et in esséntia únitas, et in majestáte adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre cotídie, una voce dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Ps 50:21
Przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia, na ołtarzu Twoim, Panie.

Ps 50:21
Acceptábis sacrificium justítiæ, oblatiónes et holocáusta, super altáre tuum, Dómine.

Pokomunia

Postcommunio

Prosimy Cię, Panie, Boże nasz, racz nie odmawiać Twojej pomocy tym, których nieustannie posilasz Boskim Sakramentem.
Przez Pana…

Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, quos divínis reparáre non désinis sacraméntis, tuis non destítuas benígnus auxíliis.
Per Dominum…

Pokomunia wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie Wigilia Wniebowzięcia N. M. P.
Miłosierny Boże, udziel pomocy naszej ułomności, abyśmy powstali z naszych nieprawości za wstawiennictwem Najświętszej Bogarodzicy, której uroczystość uprzedzamy.
Przez tegoż Pana…

Commemoratio Vigilia Assumptionis B.M.V.
Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostræ præsídium: ut, qui sanctæ Dei Genetrícis festivitátem prævénimus; intercessiónis ejus auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus.
Per eúndem…