Missale
Meum

Narodzenie N. M. P.

«Twoje narodzenie, Bogarodzico Dziewico, oznajmiło wesele całemu światu, z Ciebie bowiem narodziło się Słońce sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg, który usunął przekleństwo, a dał błogosławieństwo, pokonał śmierć i obdarzył nas życiem wiecznym» (antyfona do Magnificat). Kościół święty wita i pozdrawia Tę, która zwiastowała światu przyjście Zbawiciela, jak jutrzenka zwiastuje wschód słońca. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzono już w VII wieku. Datę 8 września ustalił papież Sergiusz I.

Introit

Seduliusz
Bądź pozdrowiona święta Rodzicielko, Panno, któraś zrodziła Króla, co niebem i ziemią rządzi na wieki wieków.
Ps 44:2
Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla.
Chwała Ojcu…
Bądź pozdrowiona święta Rodzicielko, Panno, któraś zrodziła Króla, co niebem i ziemią rządzi na wieki wieków.

Kolekta

Udziel, prosimy Cię, Panie, sługom swoim darów łaski niebieskiej, a jako Boskie Macierzyństwo Przenajświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem, tak niech uroczystość Jej Narodzenia wyjedna nam przymnożenie darów pokoju.
Przez Pana…

Kolekta Wspomnienia

Wspomnienie św. Hadriana
Prosimy Cię, wszechmogący Boże, abyśmy obchodząc urodziny dla nieba świętego Hadriana, Twego Męczennika, za jego przyczyną utwierdzili się w miłości Twojego imienia.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Przysłów.
Prz 8:22-35
Słowa odnoszące się do Mądrości Bożej Kościół stosuje do Najświętszej Dziewicy. Maryja od wieków była obecna w myśli Boga i z Jego woli otrzymała przywilej Niepokalanego Poczęcia. Stała się «Stolicą Mądrości Wcielonej» i przewodniczką w życiu duchowym.
Pan posiadł mnie na początku dróg swoich, zanim cokolwiek od początku uczynił. Od wieków zrządzona jestem i od starodawna, zanim ziemia powstała. Nie było jeszcze przepaści, a jam poczęta była. Jeszcze nie wytrysnęły źródła wód, jeszcze ciężarem swym nie stanęły góry: przed pagórkami jam była zrodzona. Jeszcze nie uczynił był ziemi ni rzek, ni zawias okręgu ziemi. Gdy niebiosa urządzał, byłam przy tym: gdy nad przepaścią krąg ziemski utwierdzał, gdy w górze umacniał niebiosa i w karby ujmował źródła wód, gdy morzu zakreślał granice jego i wodom nadawał prawo, by nie przekraczały swych granic, gdy ziemię ustalał w posadach. Z Nim byłam wszystko wespół urządzając i radowałam się na każdy dzień, igrając ciągle przed Jego obliczem, igrając na ziemskim okręgu — a rozkosz moja przebywać wśród synów ludzkich. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. Słuchajcie nauki, a bądźcie mądrzy i nie od rzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa co dzień u drzwi moich i strzeże podwojów mej bramy. Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i wyczerpie zbawienie od Pana.

Graduał

Błogosławionaś i godna uwielbienia Panno Maryjo: któraś bez zmazy dziewictwa stała się Matką Zbawiciela.
℣. Panno Bogarodzico! Ten, którego świat ogarnąć nie zdoła, w Twoim się zamknął łonie, stawszy się człowiekiem. Alleluja, alleluja.
℣. Najszczęśliwszaś święta Panno Maryjo i wszelkiej chwały najgodniejsza: z Ciebie bowiem wzeszło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz. Alleluja.

Ewangelia

Początek ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 1:1-16
Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem. Jako człowiek jest potomkiem Abrahama i Dawida, którzy otrzymali obietnice mesjańskie. Maryja pochodziła z rodu Dawida i była dziedziczką obietnic danych Jej przodkom.
Księga rodowodu Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Judę i braci jego. A Juda zrodził Faresa i Zarę z Tamary. A Fares zrodził, Ezrona. A Ezron zrodzi Arama. A Aram zrodzi Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona: A Salmon zrodził Booza z Rahaby. A Booz zrodzii Obeda z Rut. A Obed zrodził Jessego. Jesse zaś zrodził Dawida króla. A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa. A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abiasza. A Abiasz zrodził Azę. A Aza zrodził Jozafata. A Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza. A Ozjasz zrodził Joatama. A Joatam zrodzil Achaza. A Achaz zrodził Ezechiasza. A Ezechiasz zrodził Manassesa. A Manasses zrodził Amona. A Amon zrodził Jozjasza. Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela. A Salatiel zrodził Zorobabela. A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiud zrodził Eliakima. A Eliakim zrodził Azora. A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda. A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matana. A Matan zrodził Jakuba. Jakub zaś zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, zwany Chrystusem.

Antyfona na Ofiarowanie

Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, któraś nosiła Stwórcę wszystkich. Pozostając na wieki Dziewicą, porodziłaś Tego, który Cię stworzył.

Sekreta

Niech człowieczeństwo Jednorodzonego Syna Twego, Panie, będzie nam pomocą; a jako On z Dziewicy narodzony, Matki swej panieństwa nie naruszył, lecz uświęcił: tak niech w uroczystość Jej Narodzenia od zmaz grzechowych nas oczyści i złożoną ofiarę naszą miłą Ci uczyni, Jezus Chrystus, Pan nasz:
Który z Tobą…

Sekreta Wspomnienia

Wspomnienie św. Hadriana
Przyjmij, prosimy Cię, Panie, nasze dary i modlitwy, oczyść nas przez niebieskie tajemnice i łaskawie wysłuchaj.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
I abyśmy Cię wielbili, błogosławili i wysławiali obchodząc Narodzenie Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona to poczęła Jednorodzonego Syna Twojego za sprawą Ducha Świętego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu światłość przedwieczną, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Przez Niego majestat Twój chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi. A wspólnie z nimi w radosnym uniesieniu sławią Niebiosa, Moce niebieskie i błogosławieni Serafini. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

Błogosławione wnętrzności Maryi Dziewicy, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.

Pokomunia

Przyjęliśmy, Panie, najświętsze Sakramenty w uroczystość, którą dorocznie ze czcią obchodzimy; spraw tedy prosimy, aby nam na doczesne i wieczne życie zbawiennej udzieliły pomocy.
Przez Pana…

Pokomunia Wspomnienia

Wspomnienie św. Hadriana
Daj, prosimy Cię, Panie Boże nasz, abyśmy się tak cieszyli widokiem Twoich Świętych w wieczności, jak z radością czcimy ich pamięć obchodem doczesnym.
Przez Pana…