Nawrócenie św. Pawła, Apostoła

2023-01-25 | 3 klasy

Nawrócenie św. Pawa, które się dokonało dzięki wyraźnej interwencji Bożej, miało doniosłe znaczenie dla rozwoju Kościoła. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, został przez osobiste ukazanie się Chrystusa przekonany o niesłuszności swego postępowania i powołany na Apostoła (lekcja, graduał); stał się odtąd naczyniem wybranym (Alleluja, traktus) i porzuciwszy wszystko dla Chrystusa (ewangelia) całe życie poświęcił szerzeniu Ewangelii.

Introit

Introitus

2 Tm 1:12
Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest przechować skarb mój aż do onego dnia, Sędzia sprawiedliwy.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
Chwała Ojcu…
Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest przechować skarb mój aż do onego dnia, Sędzia sprawiedliwy.

2 Tim 1:12
Scio, cui crédidi, et certus sum, quia potens est depósitum meum serváre in illum diem, justus judex.
Ps 138:1-2
Dómine, probásti me et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam.
Glória Patri…
Scio, cui crédidi, et certus sum, quia potens est depósitum meum serváre in illum diem, justus judex.

Kolekta

Oratio

Boże, któryś cały świat pouczył słowem głoszonym przez św. Pawła Apostoła, daj nam, prosimy Cię, abyśmy czcząc jego nawrócenie zdążali do Ciebie za jego przykładem.
Przez Pana…

Deus, qui univérsum mundum beáti Pauli Apóstoli prædicatióne docuísti: da nobis, quǽsumus; ut, qui ejus hódie Conversiónem cólimus, per ejus ad te exémpla gradiámur.
Per Dominum…

Kolekta Wspomnienia

Commemoratio Oratio

Wspomnienie św. Piotra
Boże, powierzając Swojemu Apostołowi świętemu Piotrowi klucze Królestwa Niebieskiego, udzieliłeś my arcykapłańskiej władzy wiązania i rozwiązywania; spraw przeto, abyśmy za jego przyczyną wyzwolili się z więzów swoich grzechów:
Który żyjesz…

Pro S. Petro
Deus, qui beáto Petro Apóstolo tuo, collátis clávibus regni cœléstis, ligándi atque solvéndi pontifícium tradidísti: concéde; ut, intercessiónis ejus auxílio, a peccatórum nostrórum néxibus liberémur:
Qui vivis…

Lekcja

Lectio

Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Dz 9:1-22
W one dni: Szaweł dysząc jeszcze groźbami i pragnieniem mordu przeciw uczniom Pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do Damaszku do synagog, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężów i niewiasty, zwolenników tej nauki, jeśliby ich tam znalazł.
A w czasie drogi, gdy się przybliżał do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. I padłszy na ziemię, usłyszał głos, który mówił do niego: «Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz?» A on rzekł: «Kto jesteś, Panie?» Ów zaś: «Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz; trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać». A drżący i osłupiały, rzekł: «Panie, co chcesz, abym uczynił?» Pan zaś do niego: «Wstań i wnijdź do miasta, a tam ci powiedzą, co masz uczynić». A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli zdumieni, bo głos wprawdzie słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Powstał tedy Szaweł z ziemi, a otworzywszy oczy, nic nie widział. I ująwszy go za ręce, wprowadzili do Damaszku. I był tam trzy dni, nie widząc, a nie jadł ani pił.
A był uczeń pewien w Damaszku, imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: «Ananiaszu!» A on odpowiedział: «Otom ja, Panie». A Pan rzekł do niego: «Wstań i idź na ulicę, którą zowią Prostą, a szukaj w domu Judy Tarseńczyka, zwanego Szawłem, oto bowiem się modli». (I ujrzał Szaweł w widzeniu męża imieniem Ananiasza, jak wchodzi i wkłada nań ręce, aby wzrok odzyskał.) I odpowiedział Ananiasz: «Panie, słyszałem od wielu o tym człowieku, ile złego uczynił świętym Twoim w Jerozolimie, a i tu ma władzę od najwyższych kapłanów, aby więził wszystkich, którzy wzywają imienia Twego». I rzekł do niego Pan: «Idź, albowiem on jest mi naczyniem wybranym, aby niósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela. Bo ja go pouczę jak wiele winien wycierpieć dla imienia mego».
I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, a włożywszy nań ręce rzekł: «Szawle, bracie, przysłał mię Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, którąś zdążał, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». I natychmiast spadły z oczu jego jakoby łuski, i odzyskał wzrok, a powstawszy przyjął Chrzest. I przyjąwszy pokarm wzmocnił się.
I przebywał kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. A natychmiast głosił w synagogach Jezusa, że jest Synem Bożym. A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się i mówili: «Czyż to nie jest ten, co w Jeruzalem prześladował wzywających tego imienia, a tutaj przybył po to, aby ich w więzach zaprowadzić do przedniejszych kapłanów?» Szaweł jednak coraz więcej umacniał się i zawstydzał żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem.

Léctio Actuum Apostolórum
Act 9:1-22
In diébus illis: Saulus adhuc spirans minárum et cædis in discípulos Dómini, accéssit ad príncipem sacerdótum, et pétiit ab eo epístolas in Damáscum ad synagógas: ut, si quos invenísset hujus viæ viros ac mulíeres, vinctos perdúceret in Jerúsalem. Et cum iter fáceret, cóntigit, ut appropinquáret Damásco: et súbito circumfúlsit eum lux de cœlo. Et cadens in terram, audívit vocem dicéntem sibi: Saule, Saule, quid me perséqueris? Qui dixit: Quis es, Dómine? Et ille: Ego sum Jesus, quem tu perséqueris: durum est tibi contra stímulum calcitráre. Et tremens ac stupens, dixit: Dómine, quid me vis fácere? Et Dóminus ad eum: Surge et ingrédere civitátem, et ibi dicétur tibi, quid te opórteat fácere. Viri autem illi, qui comitabántur cum eo, stabant stupefácti, audiéntes quidem vocem, néminem autem vidéntes. Surréxit autem Saulus de terra, apertísque óculis nihil vidébat. Ad manus autem illum trahéntes, introduxérunt Damáscum. Et erat ibi tribus diébus non videns, et non manducávit neque bibit. Erat autem quidam discípulus Damásci, nómine Ananías: et dixit ad illum in visu Dóminus: Ananía. At ille ait: Ecce ego, Dómine. Et Dóminus ad eum: Surge et vade in vicum, qui vocátur Rectus: et quære in domo Judæ Saulum nómine Tarsénsem: ecce enim orat. Et vidit virum, Ananíam nómine, introeúntem et imponéntem sibi manus, ut visum recipiat. Respóndit autem Ananías: Dómine, audívi a multis de viro hoc, quanta mala fécerit sanctis tuis in Jerúsalem: et hic habet potestátem a princípibus sacerdótum alligándi omnes, qui ínvocant nomen tuum. Dixit autem ad eum Dóminus: Vade, quóniam vas electiónis est mihi iste, ut portet nomen meum coram géntibus et régibus et fíliis Israël. Ego enim osténdam illi, quanta opórteat eum pro nómine meo pati. Et ábiit Ananías et introívit in domum: et impónens ei manus, dixit: Saule frater, Dóminus misit me Jesus, qui appáruit tibi in via, qua veniébas, ut vídeas et impleáris Spíritu Sancto. Ei conféstim cecidérunt ab óculis ejus tamquam squamæ, et visum recépit: et surgens baptizátus est. Et cum accepísset cibum, confortátus est. Fuit autem cum discípulis, qui erant Damásci, per dies áliquot. Et contínuo in synagógis prædicábat Jesum, quóniam hic est Fílius Dei. Stupébant autem omnes, qui audiébant, et dicébant: Nonne hic est, qui expugnábat in Jerúsalem eos, qui invocábant nomen istud: et huc ad hoc venit, ut vinctos illos dúcere ad príncipes sacerdótum? Saulus autem multo magis convalescébat, et confundébat Judæos, qui habitábant Damásci, affírmans, quóniam hic est Christus.

Graduał

Graduale

Gal 2:8; 2:9
Ten sam, który w Piotrze był sprawcą apostolstwa żydów, sprawił i we mnie apostolstwo wśród pogan, i poznali łaskę Bożą, która mi jest dana.
℣. Łaska Boża na próżno nie była mi dana, lecz łaska Jego zawsze we mnie trwa. Alleluja, alleluja.
℣. Wielki święty Paweł, naczynie wybrane, prawdziwie godzien jest chwały: zasłużył on na to, by zasiąść na dwunastej stolicy. Alleluja.

Gal 2:8; 2:9
Qui operátus est Petro in apostolátum, operátus est ei mihi inter gentes: et cognovérunt grátiam Dei, quæ data est mihi.
℣. Grátia Dei in me vácua non fuit: sed grátia ejus semper in me manet.
Allelúja, allelúja.
℣. Magnus sanctus Paulus, vas electiónis, vere digne est glorificándus, qui et méruit thronum duodécimum possídere. Allelúja.

Ewangelia

Evangelium

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 19:27-29
Onego czasu: Piotr powiedział do Jezusa: Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą; cóż więc otrzymamy?» A Jezus rzekł im: «Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną m poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. A każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie».

Sequéntia ☩ sancti Evangélii secúndum Matthǽum
Matt 19:27-29
In illo témpore: Dixit Petrus ad Jesum: Ecce, nos relíquimus ómnia, et secúti sumus te: quid ergo erit nobis? Jesus autem dixit illis: Amen, dico vobis, quod vos, qui secúti estis me, in regeneratióne, cum séderit Fílius hóminis in sede majestátis suæ, sedébitis et vos super sedes duódecim, judicántes duódecim tribus Israël. Et omnis, qui relíquerit domum, vel fratres, aut soróres, aut patrem, aut matrem, aut uxórem, aut fílios, aut agros, propter nomen meum, céntuplum accípiet, et vitam ætérnam possidébit.

Antyfona na Ofiarowanie

Offertorium

Ps 138:17
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Ps 138:17
Mihi autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum.

Sekreta

Secreta

Dla próśb Twego Apostoła Pawła poświęć, Panie, dary ludu Twojego: miłe Ci są, boś je ustanowił, niech się staną milsze przez modlitwy orędownika.
Przez Pana…

Apóstoli tui Pauli précibus, Dómine, plebis tuæ dona sanctífica: ut, quæ tibi tuo grata sunt institúto, gratióra fiant patrocínio supplicántis.
Per Dominum…

Sekreta Wspomnienia

Commemoratio Secreta

Wspomnienie św. Piotra
Prosimy Cię, Panie, niech modlitwa św. Piotra Apostoła zaleca prośby i ofiary Kościoła Twojego, a co sprawujemy ku jego chwale, niech nam wyjedna odpuszczenie grzechów.
Przez Pana…

Pro S. Petro
Ecclésiæ tuæ, quǽsumus, Dómine, preces et hóstias beáti Petri Apóstoli comméndet orátio: ut, quod pro illíus glória celebrámus, nobis prosit ad véniam.
Per Dominum…

Prefacja

Prefatio

Prefacja o Apostołach
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne błagać Cię pokornie, Panie, Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów swoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła zleciłeś władzę pasterską.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

de Apostolis
Vere dignum et justum est, æquum et salutáre: Te, Dómine, supplíciter exoráre, ut gregem tuum, Pastor ætérne, non déseras: sed per beátos Apóstolos tuos contínua protectióne custódias. Ut iísdem rectóribus gubernétur, quos óperis tui vicários eídem contulísti præésse pastóres. Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus cumque omni milítia cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

Antyfona na Komunię

Communio

Mt 19:28; 19:29
Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście opuścili wszystko i za mną poszli, stokroć więcej otrzymacie i żywot wieczny osiągniecie.

Matt 19:28; 19:29
Amen, dico vobis: quod vos, qui reliquístis ómnia et secúti estis me, céntuplum accipiétis, et vitam ætérnam possidébitis.

Pokomunia

Postcommunio

Uświęceni zbawiennym Sakramentem, prosimy Cię, Panie, aby nie brakło nam wstawiennictwa tego, pod którego opiekę i rządy nas oddałeś.
Przez Pana…

Sanctificáti, Dómine, salutári mystério: quǽsumus; ut nobis ejus non desit orátio, cujus nos donásti patrocínio gubernári.
Per Dominum…

Pokomunia Wspomnienia

Commemoratio Postcommunio

Wspomnienie św. Piotra
Złożona ofiara niech nam będzie źródłem radości, o Panie, a jako sławimy przedziwne Twe dary w Apostole Twoim Piotrze, tak niechaj przezeń uzyskamy obfite przebaczenie Twoje.
Przez Pana…

Pro S. Petro
Lætíficet nos, Dómine, munus oblátum: ut, sicut in Apóstolo tuo Petro te mirábilem prædicámus; sic per illum tuæ sumámus indulgéntiæ largitátem.
Per Dominum…