Missale
Meum

Oczyszczenie N. M. P.

Według przepisów Starego Testamentu każdy pierworodny chłopiec należał do Boga. Rodzice musieli go przedstawić w świątyni i wykupić, składając na ofiarę baranka lub parę gołąbków. Ponadto matka, która wydała na świat dziecko, składała ofiarę oczyszczenia. Najświętsza Rodzina poddała się tym przepisom. Obecny w świątyni starzec Symeon poznał Zbawiciela świata i nazwał Go «światłem na oświecenie pogan». Słowa te dały początek obrzędowi poświęcenia świec i uroczystej procesji ku czci Chrystusa — Światłości świata, która odbywała się w Jerozolimie już w IV wieku. Z Jerozolimy zwyczaj odbywania procesji przeszedł do Konstantynopola, a stamtąd na Zachód. Poświęcenie świec powstało później. Świece te stanowią sakramentale rzeczowe. Zapala się je przy konających oraz w czasie burzy. Stąd powstały ludowe nazwy «gromnice» i «Święto Matki Bożej Gromnicznej».

Poświęcenie Świec

Jeśli poświęcenie świec oraz procesja nie mogą zostać odprawione w uroczystej formie, ze względu na brak wyświęconych duchownych, dopuszcza się użycie uproszczonej formy, nawet bez śpiewu, o ile przynajmniej trzech ministrantów asystuje celebransowi.

Celebrans, ubrany w białą albę, bez ornatu, wraz z asystentami, ubranymi podobnie, idzie błogosławić świece, które znajdują się na środku, przed ołtarzem, po stronie lekcji. Stojąc zwróconym w stronę ołtarza, celebrans, ze złączonymi rękoma, uroczystym głosem mówi:

℣. Pan z wami.
℟. I z duchem twoim.
Módlmy się.
Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: Tyś wszystko stworzył z niczego i z Twojej woli dzięki pracy pszczół powstał wosk do wytworzenia świec. Ty spełniłeś w dniu dzisiejszym prośbę sprawiedliwego Symeona. Wzywając tedy najświętszego Twego imienia za wstawiennictwem błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, której uroczystość nabożnie dzisiaj obchodzimy, i wszystkich Świętych Twoich kornie Cię błagamy, abyś raczył pobłogo ☩ sławić i po ☩ święcić te świece na użytek ludzi, dla zdrowia ciał i dusz zarówno na ziemi, jak na morzu. Ze świętych Twych niebios, ze stolicy Twego majestatu racz wysłuchać głosu tego ludu Twojego, który pragnie ze czcią nosić je w ręku i śpiewem Cię wielbić. Bądź miłościw wszystkim wołającym do Ciebie, których pobyłeś najdroższą Krwią Twego Syna:
Który z Tobą.

Módlmy się.
Wszechmogący wieczny Boże, Tyś stawił dziś w świątyni Twojej Jednorodzonego Syna Twego, by wziął Go na ręce święty Symeon. Kornie błagamy Twą dobroć: racz pobłogo ☩ sławić i po ☩ święcić oraz światłem niebieskiej łaski zapalić te świece, które my, słudzy Twoi, bierzemy dla chwały Twego imienia i zapalone pragniemy je nosić. Obyśmy ofiarując je Tobie, Panu Bogu naszemu, zdołali godnie stanąć w świątyni Twojej chwały, płonąć świętym ogniem najsłodszej Twojej miłości.nPrzez tegoż Pana.nnnMódlmy się.nPanie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, który oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, ześlij błogo ☩ sławieństwo swoje na te świece i u ☩ święć je jasnością łaski Twojej. Spraw też miłościwie: jako te świece ogniem widzialnym zapalone rozpraszają ciemności nocy, tak niechaj serca nasze, ogniem niewidzialnym, to jest jasnością Ducha Świętego oświecone, wolne będą od wszelkiego zaślepienia w grzechach, abyśmy wzrokiem oczyszczonego ducha mogli dostrzec, co się Tobie podoba i jest pożyteczne dla naszego zbawienia i abyśmy pokonawszy niebezpieczne ciemności tego świata mogli wejść do niegasnącej światłości. Przez Ciebie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który w doskonałej Trójcy żyjesz i królujesz Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, światłości prawdziwa, który oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, ześlij błogo ☩ sławieństwo swoje na te świece i u ☩ święć je jasnością łaski Twojej. Spraw też miłościwie: jako te świece ogniem widzialnym zapalone rozpraszają ciemności nocy, tak niechaj serca nasze, ogniem niewidzialnym, to jest jasnością Ducha Świętego oświecone, wolne będą od wszelkiego zaślepienia w grzechach, abyśmy wzrokiem oczyszczonego ducha mogli dostrzec, co się Tobie podoba i jest pożyteczne dla naszego zbawienia i abyśmy pokonawszy niebezpieczne ciemności tego świata mogli wejść do niegasnącej światłości. Przez Ciebie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który w doskonałej Trójcy żyjesz i królujesz Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
℟. Amen.

Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, który przez Mojżesza, sługę Swego, kazałeś przygotować czystą oliwę do lamp, aby stale płonęły przed Twoim obliczem, ześlij w dobroci Swojej łaskę błogo ☩ sławieństwa Twojego na te świece, niech tak nam dają jasność zewnętrzną, aby za łaską Twoją nie zabrakło naszym sercom światła Ducha Świętego.
Przez Pana.

Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty ukazawszy się między ludźmi w prawdziwym naszym ciele, w dniu dzisiejszym zostałeś przez rodziców ofiarowany w świątyni. Czcigodny starzec Symeon, opromieniony światłem Twego Ducha, poznał Ciebie, wziął na ręce i błogosławił. Spraw łaskawie, abyśmy oświeceni i pouczeni łaską tegoż Ducha Świętego, poznali Cię prawdziwie i wiernie ukochali: Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
℟. Amen.

Po zakończeniu modlitw, celebrans nakłada kadzidło do trybularza. Następnie trzykrotnie kropi świece wodą święconą, recytując antyfonę “Asperges me”, po czym trzykrotnie okadza świece.

Rozdawanie Świec

Następnie starszy kleryk podchodzi do ołtarza i podaje świece celebransowi, który nie przyklęka ani nie całuje ręki kleryka. Celebrans staje na środku, przed ołtarzem, odwraca się w stronę ludu i rozdaje świece – najpierw starszemu klerykowi, od którego otrzymał świece, następnie diakonom i subdiakonom w ornatach i pozostałym klerykom według porządku, jednemu po drugim. Na końcu rozdaje świece wiernym świeckim. Każdy, z wyjątkiem prałatów, klęka i całuje świecę oraz rękę celebransa. Kiedy rozdawanie świec rozpoczyna się, chór śpiewa:

Antyfona Łk 2:32
Ant. Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Łk 2:29-31
Teraz, o Panie, według Twego słowa, uwalniasz sługę Swego w pokoju.
Ant. Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.
Ant. Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Któreś zgotował dla wszystkich narodów.
Ant. Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Ant. Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ant. Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

Następnie chór śpiewa:

Antyfona Ps 43:26
Ant. Na pomoc nam powstań o Panie i wyzwól nas dla chwały imienia Twego.
Ps 43:2
Boże, słyszeliśmy na własne uszy, ojcowie nasi nam opowiedzieli.
Chwała Ojcu.
Ant. Na pomoc nam powstań o Panie i wyzwól nas dla chwały imienia Twego.

Następnie kapłan mówi:

Módlmy się.
Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj modlitwy Swojego ludu i spraw, abyśmy przez światło Twojej łaski osiągnęli wewnętrznie to, co pozwalasz zewnętrznie co roku obchodzić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
℟. Amen.

Procesja

Najpierw celebrans nakłada kadzidło do trybularza, następnie diakon odwraca się w stronę ludu i mówi:

℣. Idźmy w pokoju.
℟. W imię Chrystusa. Amen.

Pierwszy idzie ministrant niosący kadzidło, następnie subdiakon w ornacie, niosący krzyż i otoczony przez dwóch akolitów z zapalonymi świecami, dalej kler według porządku, na końcu celebrans z diakonem po jego lewicy. Wszyscy trzymają w rękach zapalone świece i śpiewają następujące hymny:

Ant. Przyozdób, Syjonie swoje mieszkanie i przyjmij Chrystusa Króla: powitaj z miłością Maryję, która jest bramą niebios: Ona bowiem niesie Króla chwały w nowym blasku. Zatrzymuje się Dziewica niosąc na ręku Syna przed jutrzenką zrodzonego: Symeon biorąc go na ręce swoje, ogłosił narodom, że On jest Panem życia i śmierci oraz Zbawicielem świata.

Łk 2:26-27,28-29
Ant. Symeon otrzymał zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by pierwej nie oglądał Chrystusa Pańskiego. I gdy wnosili Dzieciątko do świątyni, on wziął Je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc: Teraz, o Panie, uwalniasz Swego sługę w pokoju.
℣. Gdy wnosili Dzieciątko Jezus Jego rodzice, aby ze względu na Nie wypełnić przepis Prawa, on wziął Je na ręce swoje.

Wchodząc ponownie do kościoła śpiewają:

℣. Złożyli Panu jako ofiarę za Niego parę synagorlic albo dwa gołąbki. Jak napisano w Zakonie Pańskim.
℣. Gdy się spełniły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby Go stawić przed Panem.
℣. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu.
℟. Jak napisano w Zakonie Pańskim.

Kiedy procesja dobiegnie końca, celebrans i asysta zakładają westymenty przeznaczone do odprawiania Mszy. We Mszy następującej po poświęceniu świec, pomija się modlitwy u stopni ołtarza oraz modlitwy “Aufer a nobis” i “Oramus te, Domine”. Kiedy kapłan podejdzie do ołtarza, od razu wchodzi po stopniach i całuje go pośrodku. Zapalone świece trzyma się w rękach podczas czytania Ewangelii i podczas Kanonu.

Introit

Ps 47:10-11
O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie w pośrodku Twojej świątyni. Jak Imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest Sprawiedliwości.
Ps 47:2
Wielki jest Pan i godny wszelkiej chwały w Mieście Boga naszego, na świętej Jego górze.
Chwała Ojcu.
O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie w pośrodku Twojej świątyni. Jak Imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi. Prawica Twoja pełna jest Sprawiedliwości.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, błagamy pokornie Twój majestat, spraw, abyśmy stanęli przed Tobą z oczyszczonymi sercami, jak w dniu dzisiejszym Jednorodzony Syn Twój został przedstawiony w świątyni w prawdziwym naszym ciele.
Przez tegoż Pana.

Lekcja

Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza.
Ml 3:1-4
Przyjście Chrystusa do świątyni rozpoczyna dzieło oczyszczenia i uświęcenia zapowiedziane przez Proroków.
To mówi Pan Bóg: Oto ja posyłam Anioła mego i przygotuje droge przed obliczem moim. A przyjdzie natychmiast do swojej świątyni Władca, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy pragniecie. Oto przybywa – mówi Pan Zastępów; i któż zdoła myślą objąć dzień przyjścia Jego, i któż się ostoi na Jego widok. On bowiem jest jako ogień, co topi, i jako ziele farbiarzy. I usiądzie topiąc i oczyszczając srebro; i oczyści synów Lewi, i przecedzi ich niby złoto i srebro, a będą Panu składać ofiary według sprawiedliwości. I będzie się podobać Panu ofiara Judy i Jeruzalem jako za dawnych dni i jako za lat dawno minionych: mówi Pan Wszechmogący.

Graduał

Ps 47:10-11; 47:9
O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie w pośrodku Twojej świątyni. Jak Imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga krańców ziemi.
℣. Jakośmy słyszeli, tak ujrzeliśmy w mieście Boga naszego, na górze Jego świętej. Alleluja, alleluja.
℣. Starzec niósł dziecię, lecz dziecię starcem rządziło. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Łukasza.
Łk 2:22-32
Onego czasu: Gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby stawić Go przed Panem, jako napisano jest w prawie Pańskim: Każdy chłopiec pierworodny będzie poświęcony Panu, oraz, by złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w prawie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
A oto był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, a ten był sprawiedliwym i bojącym się Boga, i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był w nim. I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by pierwej nie oglądał Chrystusa Pańskiego. A wiedziony natchnieniem, przybył do świątyni. I gdy wnosili Dzieciątko Jezus rodzice Jego, aby ze względu na Nie wypełnić przepis prawa, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc:
«Teraz, o Panie, według Twego słowa, uwalniasz sługę Twego w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś zgotował dla wszystkich narodów: Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 44:3
Wdzięk rozlał się na Twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił Cię na wieki.

Sekreta

Wysłuchaj, Panie, próśb naszych i użycz Swej miłościwej pomocy, by godnymi stały się dary, które przed oblicze majestatu Twego zanosimy.
Przez Pana.

Prefacja

Prefacja o Bożym Narodzeniu
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże:
Albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Łk 2:26
Symeon otrzymał zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by pierwej nie oglądał Chrystusa Pańskiego.

Pokomunia

Prosimy Cię, Panie Boże nasz, aby święte tajemnice, które ustanowiłeś dla zapewnienia naszego zbawienia, stały się nam, za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, zbawiennym lekarstwem dla życia doczesnego i przyszłego.
Przez Pana.