Missale
Meum

Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów N. M. P., Wyznawców

15 VIII 1233, gdy Florencja i całe Włochy były rozdzierane bratobójczymi walkami, siedmiu kupców z Florencji rozdało swe mienie ubogim i usunęło się na Monte Senario, aby poświęcić się pokucie i rozważaniu Męki Pańskiej oraz boleści N. M. P. Nowy zakon został zatwierdzony w r. 1255 przez papieża Aleksandra I℣.

Introit

Mdr 10:20-21
Sprawiedliwi wysławiali Twoje święte imię, Panie, i zwycięską rękę Twoją jednomyślnie wychwalali: bo mądrość otworzyła usta nieme i języki niemowląt uczyniła wymownymi.
Ps 8:2
Panie, Panie nasz, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi.
Chwała Ojcu…
Sprawiedliwi wysławiali Twoje święte imię, Panie, i zwycięską rękę Twoją jednomyślnie wychwalali: bo mądrość otworzyła usta nieme i języki niemowląt uczyniła wymownymi.

Kolekta

Panie Jezu Chryste, który dla odnawiania pamięci o boleściach Najświętszej Matki Twojej przez siedmiu świętych Ojców obdarzyłeś swój Kościół nowym zakonem Jej sług, daj nam tak łączyć się z ich świętymi łzami, abyśmy wraz z nimi doznawali także radości:
Który żyjesz…

Lekcja

Czytanie z Księgi Mądrości.
Syr 44:1-15
Wysławiajmy mężów znakomitych i naszych ojców co do pochodzenia. Pan (w nich) jest sprawcą wielkiej chwały i wielkości swojej od wieków. Władali oni w swych państwach i byli to mężowie mocą wsławieni, dawali rady dzięki swej mądrości, w proroctwach zapowiadali przyszłość. Rządzili ludem przez swoje rady, przez roztropność zawartą w piśmiennictwie ludu, a słowa nauki ich były mądre. Tworzyli melodie muzyczne i poematy ogłaszali pismem. Bogacze w moc wyposażeni żyli spokojnie w swych domach. Wszyscy ci zyskali sławę wśród swego pokolenia i za dni swoich mieli rozgłos. Niektórzy z nich pozostawili imię, tak iż się głosi o nich pochwały. Ale są i tacy, po których nie ma pamięci, i tak zginęli, jak by ich nie było: stali się jakby nieistniejący, a dzieci ich wraz z nimi.
Ale tamci są mężami pełnymi miłosierdzia, których dobre czyny nie poszły w niepamięć. Trwają one wraz z ich potomstwem, a ich następcy to dobre dziedzictwo. Potomstwo ich trzyma się przykazań, a dzięki niemu także ich dzieci. Na wieki trwa potomstwo ich, a chwała ich nie będzie wymazana. Ciała ich w spokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody będą opowiadać ich mądrość, a chwałę ich będzie głosić zgromadzenie.

Graduał

Iz 65:23
Wybrani moi nie będą trudzić się na próżno ani ich potomstwo nie ulegnie zagładzie, bo są pokoleniem błogosławionym przez Pana, a także ich następcy.
Syr 44:14
Ciała ich w spokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach.
Ps 125:5-6
Którzy sieją we łzach, żąć będą w radości.
℣. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew.
℣. Przyjdą z radością, niosąc swoje snopy.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 19:27-29
Onego czasu: Piotr powiedział do Jezusa: Otośmy opuścili wszystko i poszli za Tobą; cóż więc otrzymamy?» A Jezus rzekł im: «Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną m poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. A każdy, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo synów, albo rolę dla imienia mego, stokroć więcej otrzyma i żywot wieczny osiągnie».

Antyfona na Ofiarowanie

Iz 56:7
Przywiodę ich na świętą górę moją, i uweselę ich w moim domu modlitwy; ich całopalenia i ofiary będą mi przyjemne na moim ołtarzu.

Sekreta

Przyjmij, Panie, ofiarę, którą Ci składamy i za wstawiennictwem Twoich świętych spraw, abyśmy służyli Tobie swobodnym umysłem i pałali miłością ku Bolesnej Dziewicy, Matce Twojego Syna.
Przez tegoż Pana…

Prefacja

Prefacja zwykła
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, przez Chrystusa, Pana naszego. Przez Niego Twój majestat chwalą Aniołowie, uwielbiają Państwa, z lękiem czczą Potęgi, Niebiosa i Moce niebios oraz błogosławieni Serafini we wspólnej wysławiają radości. Z nimi to, prosimy, dozwól i naszym głosom wołać w pokornym uwielbieniu:

Antyfona na Komunię

J 15:16
Ja was wybrałem ze świata, abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał.

Pokomunia

Gdyś nas, panie, zasilił niebieski Sakramentem, błagamy Cię, abyśmy naśladując przykład tych, których święto obchodzimy, wiernie stali pod krzyżem Jezusa wraz z Maryją, Matką Jego, i dzięki temu mogli zakosztować owoców Jego Odkupienia.
Przez tegoż Pana…