Missale
Meum

Św. Jana Chrzciciela de la Salle, Wyznawcy

Św. Jan Chrzciciel de la Salle (urodzony w Reims w roku 1651), pochodził ze znakomitej rodziny. Został kapłanem i kanonikiem w rodzinnym mieście. Zrozumiawszy swoje powołanie, rozdał majątek ubogim i poświęcił się wychowaniu ubogich dzieci. Z czasem założył zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, które wkrótce rozszerzyło się w całym Kościele kontynuując dzieło swojego założyciela. Św. Jan zmarł w Wielki Piątek 7 kwietnia 1719 roku.

Msza wspólna nr 21 Os iusti, z wyjątkiem Kolekty i Ewangelii.

Introit

Ps 36:30-31
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne; prawo jego Boga mieszka w jego sercu.
Ps 36:1
Nie unoś się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość.
Chwała Ojcu…
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne; prawo jego Boga mieszka w jego sercu.

Kolekta

Boże, Tyś powołał świętego Wyznawcę Jana Chrzciciela do chrześcijańskiego wychowania ubogich i umacniania młodzieży na drodze prawdy i utworzyłeś przezeń nową rodzinę zakonną w Kościele; spraw łaskawie, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, płonąc gorliwością o Twoją chwałę w dziele zbawienia dusz, mogli się stać uczestnikami jego nagrody niebieskiej.
Przez Pana…

Lekcja

Czytanie z Księgi Syracydesa.
Syr 31:8-11
Błogosławiony mąż, który okazał się bez zmazy i który nie ubiegał się za złotem, i nadziei nie pokładał w pieniądzach i skarbach. Któż to jest? – a chwalić go będziemy. Bo w życiu swym dziwów dokonał. Kto w tej sprawie jest doświadczony i doskonały, będzie miał wieczną chwałę: który mógł przestąpić, a nie przestąpił, źle czynić, a nie uczynił; przeto pewne są skarby jego u Pana, a jałmużny jego wysławiać będzie zgromadzenie świętych.

Graduał

Alleluja, alleluja
Jk 1:12.
Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo utwierdziwszy się, otrzyma wieniec żywota. Alleluja.
Syr 45:9
Umiłował go Pan i przyozdobił, przyodział go szatą chwały. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 18:1-5
Onego czasu: Przystąpili uczniowie do Jezusa mówiąc: «Któż, mniemasz, jest większy w Królestwie Niebieskim?» A Jezus przywoławszy dziecię postawił je w pośrodku nich, i rzekł: «Zaprawdę mówię wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jako dzieci, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ktokolwiek się przeto uniży jako to dziecię, ten jest większym w Królestwie Niebieskim. A ktobykolwiek przyjął jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 88:25
Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu moc jego wzrośnie.

Sekreta

Wspominając Twoich Świętych składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Wniebowstąpieniu
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże: przez Chrystusa, Pana naszego.
On to swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i w ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim Bóstwie.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Mt 24:46-47
Błogosławiony sługa, którego Pan przyszedłszy znajdzie czuwającego. Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi.

Pokomunia

Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, w którego święto przyjęliśmy te dary.
Przez Pana…