Missale
Meum

Św. Barnaby, Apostoła

Św. Barnaba urodzony na Cyprze pochodził z pokolenia Lewi. Był krewnym św. Marka Ewangelisty. Wprowadził on św. Pawła do chrześcijańskiej gminy jerozolimskiej i odbył z nim pierwszą podróż misyjną w Małej Azji. Później wrócił na Cypr i tam poniósł śmierć męczeńską około r. 60.

Introit

Ps 138:17
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.
Ps 138:1-2
Panie, Ty mnie przenikasz i znasz; Ty wiesz o moim spoczynku i o mym powstaniu.
Chwała Ojcu…
Ogromnie zaszczyceni są w oczach moich przyjaciele Twoi, Boże; na zawsze jest utrwalone ich władanie.

Kolekta

Boże, który nas uweselasz zasługami i wstawiennictwem św Apostoła Twego Barnaby, dozwól łaskawie, abyśmy prosząc Cię przezeń o dobrodziejstwa otrzymali je z Twojej łaski.
Przez Pana…

Lekcja

Dz 11:21-26; 13:1-3
W one dni: Wielka liczba w Antiochii uwierzywszy nawróciła się do Pana. I doszła o nich wieść do uszu kościoła jerozolimskiego. Posłano zatem Barnabę aż do Antiochii. A gdy przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby wytrwali w postanowieniu swego serca. Był to mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary. Wielka też rzesza przyłączyła się do Pana.
I szedł Barnaba do Tarsu szukać Szawła, a znalazłszy go, przywiódł do Antiochii. I przez cały rok przebywali tam w kościele, nauczając mnóstwo wielkie, tak że najpierw w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami.
A do kościoła antiocheńskiego należeli prorocy i nauczyciele, jako to: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manahen, który był wychowany razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy tedy sprawowali służbę Pańską i pościli, rzekł do nich Duch Święty: «Odłączcie mi Szawła i Barnabę do dzieła, do któregom ich powołał». Wówczas po odprawieniu postów i modlitw włożyli na nich ręce i wyprawili ich.

Graduał

Ps 18:5; 18:2
Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy.
℣. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieła rąk Jego obwieszcza nieboskłon. Alleluja, alleluja.
Ps 15:16
a was wybrałem ze świata, abyście poszli i owoc przynieśli, i żeby owoc wasz trwał. Alleluja.

Ewangelia

Ciąg dalszy ☩ Ewangelii świętej według Mateusza.
Mt 10:16-22
Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: «Oto ja posyłam was jako owce między wilki: bądźcie więc przezorni jako węże, a prości jako gołębice. A strzeżcie się ludzi. Powiodą was bowiem przed sądy i w synagogach swoich biczować was będą. Z mego powodu przed rządców i królów wodzeni będziecie, na świadectwo im i poganom. A gdy was wydawać będą, nie myślcie, jak i co macie mówić, bo onej godziny, co macie mówić, będzie wam dane. Nie wy bowiem jesteście, którzy mówicie, lecz Duch Ojca waszego, który w was mówi. I wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, i powstaną synowie przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa aż do końca, ten zbawiony będzie».

Antyfona na Ofiarowanie

Ps 44:17-18
Ustanowisz ich książętami po całej ziemi, przez wszystkie pokolenia głosić będą Twe imię, o Panie.

Sekreta

Poświęć, Panie, złożone Ci dary i za wstawiennictwem św. Apostoła Twego Barnaby oczyść nas przez nie ze zmaz naszych.
Przez Pana…

Prefacja

Prefacja o Apostołach
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne błagać Cię pokornie, Panie, Pasterzu wiekuisty, abyś nie opuszczał swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów swoich otaczał ją ciągłą opieką. Niech ci zwierzchnicy nią kierują, którym jako namiestnikom swojego dzieła zleciłeś władzę pasterską.
Przeto z Aniołami i Archaniołami, z Tronami i Państwami oraz ze wszystkimi hufcami wojska niebieskiego śpiewamy hymn ku Twej chwale, wołając bez końca:

Antyfona na Komunię

Mt 19:28
Wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie na stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.

Pokomunia

Pokornie prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, aby ci, których posilasz swoim Sakramentem, za przyczyną św. Apostoła Twego Barnaby godnie Tobie służyli według Twego upodobania.
Przez Pana…