Missale
Meum

Okres Wielkanocny

_Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie, Panie, w tym czasie uroczyściej stawili, gdy jako nasza Pascha został
ofiarowany Chrystus. On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata; On umierając zniweczył naszą
śmierć i zmartwychwstając przywrócił nam życie._ (z prefacji wielkanocnej)

### Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja

Wszystkie tajemnice życia ukrytego i publicznego Pana Jezusa były przygotowaniem do Jego ofiary i Zmartwychwstania.
Ono jest kulminacyjnym punktem dzieła Odkupienia i fundamentem naszej wiary. Św. Paweł napisał: «Jeśli Chrystus nie
zmartwychwstał, daremne jest przepowiadanie nasze, daremna jest i wiara wasza». Zdanie to można odwrócić. Skoro Chrystus
zmartwychwstał, daremne są wszystkie zakusy Jego wrogów, daremne są wszystkie ataki na wiarę. Niedziela Zmartwychwstania
jest najstarszym i największym świętem chrześcijaństwa. Obchód świąteczny trwa przez całą oktawę, a przedłużeniem jego
jest Okres Wielkanocny kończący się oktawą Zesłania Ducha Świętego. Czterdziestodniowy pobyt Pana Jezusa na ziemi po
Jego Zmartwychwstaniu przypomina paschał: wielkanocna świeca płonącą W czasie Mszy i Nieszporów aż do święta
Wniebowstąpienia Pańskiego. Wyrazem naszej radości ze zwycięstwa Zbawiciela nad szatanem, grzechem i śmiercią,
jest powtarzający się często okrzyk: _Alleluja_.

### Nowe życie

Ludzie wskrzeszani przez Pana Jezusa wracali do życia jakie przedtem prowadzili. Natomiast Chrystus nie wrócił do
życia doczesnego, lecz rozpoczął życie nowe, które będzie trwało na wieki. Jest ono zwrócone całkowicie ku Ojcu;
«umarłszy grzechowi raz umarł, a powstawszy z martwych żyje dla Boga». Życie Jezusa zmartwychwstałego jest wzorem
naszej świętości, naszego życia nadprzyrodzonego, którego treścią jest odwrócenie się od grzechu i dążenie do Boga.
Podstawą życia nadprzyrodzonego jest łaska uświęcająca wlana w naszą duszę na Chrzcie świętym. Sakrament ten jest
ściśle związany z tajemnicą Zmartwychwstania. Liturgia Okresu Wielkanocnego stale wspomina tę wzajemną zależność i
zachęca, abyśmy przez częste i godne przyjmowanie Eucharystii rozwijali w sobie życie Boże, zaszczepione w naszej
duszy przez Chrzest święty.

### Będziecie mi świadkami

Zadaniem Apostołów było świadczyć o dziele Jezusa Chrystusa, a zwłaszcza o Jego Zmartwychwstaniu. Umocnieni w
wierze obcowaniem ze zmartwychwstałym Chrystusem, znosili zwycięsko prześladowania i śmierć, pieczętując swoje
świadectwo własną krwią. W ich ślady poszli Męczennicy. W Okresie Wielkanocnym w święta Apostołów i Męczenników
Kościół używa specjalnych formularzy mszalnych i brewiarzowych, które podkreślają ich łączność z Chrystusem w Jego
męce i chwale. Obowiązek składania świadectwa Chrystusowi zmartwychwstałemu spoczywa na wszystkich pokoleniach
chrześcijan, a więc także i na nas.

### Czytanie Pisma Świętego

W Oktawie Zmartwychwstania – List św. Pawła do Hebrajczyków, w następnych tygodniach Okresu Wielkanocnego – Dzieje
Apostolskie i Listy Apostołów: Piotra, Jana, Jakuba i Judy Tadeusza.

### Przepisy obrzędowe

1. Okres Wielkanocny rozpoczyna się oktawą Wielkanocną, a kończy się oktawą Zesłania Ducha Świętego. Na każdy dzień
tych oktaw jest przewidziany specjalny formularz Mszy św. Nie ustępują one żadnym świętom i wykluczają wszelkie wspomnienia.
2. Niedziela Biała jest uprzywilejowana i nie ustępuje żadnym świętom. Inne niedziele Okresu Wielkanocnego ustępują świętom 1 klasy.
3. Jeżeli w tygodniu Okresu Wielkanocnego powtarza się Mszę z niedzieli, odmawia się w niej hymn _Gloria in excelsis Deo_.
4. W Okresie Wielkanocnym we wszystkich Mszach dodaje się do antyfony na wejście dwa _Alleluja_, a do antyfony na
ofiarowanie i na Komunię jedno _Alleluja_.
5. Od soboty Białej aż do końca. Okresu Wielkanocnego zamiast graduału odmawia się dwa wiersze z czterema _Alleluja_.
6. Przy pokropieniu wodą święconą śpiewa się antyfonę Vidi aquam, wysławiającą skutki Chrztu świętego.
7. Zamiast modlitwy Anioł Pański odmawia się stojąco antyfonę – Królowo nieba, wesel się.